Groen licht voor vervolg pilot Veenhuizen

Gepubliceerd op 21 maart 2024

De pilotgroep Veenhuizen ontving vandaag een positieve terugkoppeling van de provincie Drenthe op het gebiedsaanbod Veenhuizen dat in november 2023 werd ingediend. De pilotgroep heeft een aantal kaders en uitgangspunten ontvangen waarmee ze het proces voor het inrichtingsplan Veenhuizen en kavelruilplan Veenhuizen kunnen voortzetten.

Gebiedsaanbod Veenhuizen heeft potentie

De provincie heeft het gebiedsaanbod doorgenomen en beoordeeld hoe het plan bijdraagt aan natuur, landbouw, water, landschap, cultuurhistorie/ UNESCO, stikstof en grondbeleid. Op alle onderdelen heeft het gebiedsaanbod de potentie om een bijdrage te leveren aan de geldende en mogelijk te verwachten beleidsdoelen. Daarom werkt de provincie Drenthe graag mee aan de verdere uitwerking van het gebiedsaanbod Veenhuizen samen met de pilotgroep Veenhuizen.

Verder werken aan het gebiedsaanbod Veenhuizen

Gedeputeerde Jisse Otter: ‘Wij zijn blij dat we groen licht kunnen geven aan een vervolg op het gebiedsaanbod Veenhuizen. Er is veel aandacht en tijd besteedt door de pilotgroep aan het plan. Het plan moet nog wel verder in detail worden uitgewerkt, waarbij duidelijk moet worden of de doelen ook werkelijk gerealiseerd kunnen worden.’ De pilotgroep gaat de komende tijd samen met Prolander aan de plannen werken. Hierin worden twee sporen gevolgd. Ten eerste wordt in een inrichtingsplan uitgewerkt hoe de provinciale doelstellingen zo goed mogelijk kunnen worden gerealiseerd. Het tweede spoor is het opstarten van een kavelruilproces met als resultaat een verdere uitwerking van het kavelruilplan dat tot kavelruil moet gaan leiden. Jappie Riedstra (woordvoerder en deelnemer pilotgroep Veenhuizen): ‘Ja, om op je vraag een antwoord te geven, we zijn blij met dit bericht. We kunnen concreet gaan werken aan het kavelruilproces in Veenhuizen, daar kunnen we grote stappen mee gaan zetten. Naast deze mooie ontwikkeling, zien we ook een belangrijke rol voor ons als pilotgroep en ervaringsdeskundigen, om een bijdrage te leveren aan de gesprekken over het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het Drents Programma Landelijk Gebied.’ In de komende maanden geven de pilotgroep Veenhuizen en Prolander meer vorm en inhoud aan de plannen.

Pilotgroep Veenhuizen

De pilotgroep Veenhuizen bestaat uit de boeren uit Veenhuizen. Samen hebben ze het initiatief genomen om zelf aan de slag te gaan met de gebiedsinrichting van Veenhuizen. Ze ontvangen hierbij ondersteuning vanuit de provincie Drenthe en Prolander in de vorm van kennis en begeleiding. Het gebiedsaanbod Veenhuizen kent een verbrede aanpak in het licht van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Dit houdt in dat het doel van de pilot niet alleen het verkavelen van gronden ten behoeve van de landbouw betreft, maar ook het zoeken naar oplossingen voor de kerndoelen natuur (stikstofreductie), water, bodem, landbouw en klimaat. Op 21 november 2023 overhandigen ze het plan met hierin de uitwerking van het gebiedsaanbod waarop nu een positief besluit voor een vervolg is gegeven door de provincie Drenthe.

Prolander

Prolander is een organisatie dat provinciaal beleid naar concrete plannen vertaalt en uitvoert. Prolander is hierbij verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement, de communicatie en begeleidt bij de kavelruil. Prolander voert meerdere projecten uit in het landelijk gebied voor de provincie Drenthe.

Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) formuleert het Rijk de hoofdlijnen van het NPLG en geeft het per provincie richtinggevende gebiedsdoelen op het gebied van natuur, stikstof, water, bodem en klimaat. Het gaat hier om een opgave voor het hele land, die een doorvertaling krijgt naar de provincies. De provincies hebben de taak om in het eigen gebied tot een aanpak te komen in een Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De provincie Drenthe werkt dit uit in het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG).