Drenthe onderzoekt interventierichtlijn wolf

Gepubliceerd op 6 februari 2024

Zorgen om toenemend aantal aanvallen op goed beschermd vee

De provincie Drenthe zag afgelopen maand een grote toename van aanvallen van de wolf op vee. Meerdere keren werd vee aangevallen ondanks preventieve maatregelen.

Gedeputeerde Egbert van Dijk: “De provincie maakt zich zorgen over de vele aanvallen en heeft samen met andere provincies onderzocht welke mogelijkheden er zijn om hiermee om te gaan. Drenthe onderzoekt wat er voor nodig is om met de interventierichtlijn wolf-vee aan de slag te gaan. Deze richtlijn houdt in dat bij herhaaldelijke aanvallen van een wolf op goed beschermd vee, een wolf uit de populatie genomen kan worden.”

Donderdag 1 februari spraken de provincies over een interventierichtlijn wolf-vee. De overlast met betrekking tot de wolf verschilt per provincie. Daarom is besproken dat Drenthe en Gelderland, die de meeste problemen ervaren, intensief samen optrekken. Drenthe wil uitzoeken of ze de interventierichtlijn in de provincie kan inzetten. In verband met de beschermde status van de wolf, vraagt de interventierichtlijn met name op juridisch vlak nog nader onderzoek.

De interventierichtlijn wolf-vee gaat uit van vijf criteria. Het komt erop neer dat bij herhaaldelijke aanvallen binnen één gemeente op goed beschermd vee, de provincie binnen een straal van één kilometer van de aanvalslocatie en tot uiterlijk 21 dagen na de aanval, kan ingrijpen doormiddel van afschot.

Dieren goed beschermen

Ook met deze richtlijn is het een vereiste dieren zo goed mogelijk te beschermen tegen aanvallen van de wolf. Het is niet alleen een wettelijke plicht voor dierhouders maar ook een voorwaarde om te mogen ingrijpen wanneer dat nodig is. Om dierhouders financieel tegemoet te komen heeft de provincie Drenthe een subsidieregeling om wolfwerende rasters aan te schaffen.

Wolfwerende rasters

Ondanks de aanvallen binnen wolfwerende rasters, benadrukt de provincie dat de rasters wel degelijk werken. De aanvallen die recent binnen rasters plaatsvonden, concentreren zich rond het Drents-Friese Wold en betreffen met name één type raster; het flexibele draadraster. Dit wordt verder onderzocht. Geadviseerd wordt nabij het Drentse-Friese Wold voor een andere vorm van een wolfwerende afrastering te kiezen.

Samenwerking en lobby

De gevolgen van de komst en vestiging van wolven in Drenthe zijn groot. De maatschappelijke onrust, emotionele en economische schade en kosten nemen toe. Drenthe werkt stapsgewijs aan een wolfvrije regio. Dit is een ambitie die niet van vandaag op morgen is gerealiseerd. Hiervoor lobbyen de provincies in Den Haag en Brussel. In de Europese Commissie ligt inmiddels het voorstel voor het verlagen van de status van de wolf. Verder wordt door Drenthe samen met de andere provincies aan een gezamenlijke aanpak met betrekking tot de wolf gewerkt. Daarbij worden de lessen en onderzoeken van de verschillende situaties in de provincies betrokken.


Subsidie wolfwerende rasters

Hoefdierhouders uit heel Drenthe kunnen subsidie aanvragen bij het SNN.

Wolvenconsulent

Wilt u als houder van een hoefdier of landbouwhuisdier praktisch advies over wolfwerende maatregelen? Neem dan contact op met de wolvenconsulent.

Wolvenschade

Bent u een dierhouder en heeft u dood of gewond vee ontdekt (vermoedelijk) door een aanval van een wolf?  Neem dan contact op met BIJ12.