Inzageperiode voor Drents Overijsselse Netversterking (DON) afgerond


De provincie Drenthe heeft tien reacties ontvangen op de Kennisgeving voornemen, participatie en start m.e.r.-procedure van Drents Overijsselse Netversterking. In onze Nota van Antwoord beantwoorden we alle reacties. Gedurende de periode van 23 juni tot en met 3 augustus 2023 kon iedereen bij het College van Gedeputeerde Staten een reactie indienen.

De zienswijzen behandelen voornamelijk het landschap en ecologie, kosten van verschillende routes, autonome ontwikkelingen, en de effecten van het project op Natura 2000- en NNN-gebieden.

Over Drents Overijsselse Netversterking (DON)

Onder de naam 'Drents Overijsselse Netversterking' (DON) werken netbeheerder TenneT, in samenwerking met regionale netbeheerders Enexis Netbeheer en Rendo, aan de versterking van het elektriciteitsnetwerk in Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Dit project is cruciaal om te voldoen aan de groeiende vraag naar capaciteit in zowel het landelijke als regionale hoogspanningsnet. Deze vraag wordt aangewakkerd door de energietransitie en economische groei, samen met de toegenomen energievraag van huishoudens en de implementatie van windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en industriële verduurzamingsplannen.

DON omvat de aanleg van nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels die nieuwe hoogspanningsstations verbinden met het bestaande netwerk. De nieuwe *hoogspanningsstations worden gebouwd op de bedrijventerreinen Riegmeer (Hoogeveen), bij Wijster Scheidingsweg, Meppel Noord en Zwolle Berkummerbroekweg. Daarnaast worden de bestaande stations bij Steenwijk, Zwolle Hessenweg en Dedemsvaart uitgebreid.

Om dit project te realiseren, heeft TenneT de provincie Drenthe verzocht een procedure te doorlopen, inclusief een milieueffectrapportage. Gedeputeerde Staten hebben hiermee ingestemd en zijn gestart met een projectbesluit volgens de nieuwe Omgevingswet. Het projectbesluit zal uiteindelijk het tracé van de ondergrondse verbinding vastleggen.

Vervolg

De volgende stap in het proces is de verkenning. Tijdens deze verkenning onderzoeken we nauwkeurig wat er precies moet gebeuren en welke ontwikkelingen relevant zijn voor de omgeving. De informatie die we hierbij gebruiken, komt deels voort uit de ingediende reacties. We beoordelen ook of er mogelijke oplossingen zijn voorgesteld die we moeten meenemen in deze verkenning.

Tijdens de verkenning onderzoeken we de verschillende mogelijke routes op hun effecten op het milieu, de technische haalbaarheid, en hoe belanghebbenden kunnen deelnemen en hun stem laten horen.

*De bouw en uitbreiding van de hoogspanningsstations maken geen onderdeel uit van het project DON.