Pilot Veenhuizen overhandigt gebiedsaanbod aan provincie Drenthe


Op 21 november nam gedeputeerde Otter van de provincie Drenthe het gebiedsaanbod Veenhuizen in ontvangst. Een plan waaraan een groep agrarische ondernemers uit Veenhuizen het afgelopen anderhalf jaar aan heeft gewerkt. De pilot heeft onderzocht in hoeverre de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gerealiseerd kunnen worden in Veenhuizen. Het plan schetst de aanpak en welke stappen gezet kunnen worden om deze doelen in het gebied Veenhuizen te realiseren.

Gebiedsaanbod Veenhuizen: flinke stappen in complexe materie

Het gebiedsaanbod omvat voorstellen om tot een verminderde stikstofemissie te komen door kavelruil en bedrijfsverplaatsing. Waarbij ook gekeken is naar een verbetering van de landbouwstructuur. Verdere voorstellen zijn onder andere een verandering van bedrijfsvoering (van veehouderij naar akkerbouw), een 13 ha buffer grenzend aan de Natura 2000 gebied Fochteloërveen, inleveren van vergunningsruimte door melkveebedrijven, gronden toekennen voor groenblauwe dooradering, gronden voor extensiveringsdoeleinden en Bedrijfsbodemwaterplannen.

“We zijn destijds gestart om te onderzoeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn als we kijken naar de opgaven vanuit NPLG voor het gebied Veenhuizen. En dat is best een complexe vraagstuk hebben we ondervonden. De verschillende opgaven hangen met elkaar samen en hebben raakvlakken. Dat maakt dat je vanuit een breder perspectief moet gaan kijken. Dat is gelukt. Het gebiedsaanbod laat zien dat in deze complexe materie in het gebied Veenhuizen flinke stappen kunnen worden gezet”, vertelt Jappie Riedstra (deelnemer pilot, agrariër en woordvoerder namens de pilot).

Kansrijke aspecten verder onderzoeken

Gedeputeerde Otter: “Er is veel tijd besteed door de pilotgroep om te komen tot dit gebiedsaanbod. Ondanks dat nog niet alles duidelijk is, hebben ze het initiatief genomen om constructief aan de slag te gaan met de maatschappelijke opgaven en doelen vanuit het NPLG.” De provincie gaf aan dat het gebiedsaanbod kansen biedt voor stikstofreductie. Het geeft perspectief voor de landbouw in Veenhuizen. En niet onbelangrijk het biedt mogelijkheden voor de instandhouding van het cultuurlandschap van het UNESCO Werelderfgoed in Veenhuizen. Verder worden in het aanbod kansrijke aspecten genoemd rondom de groenblauwe dooradering en het verbeteren van hydrologie. Of het gebiedsaanbod aan alle criteria voldoet en of de doelen in voldoende mate worden behaald is nog niet duidelijk. Dit heeft te maken met onder andere onzeker beleid (nog niet alles is bekend) vanuit het Rijk en het ontbreken van financiële middelen. De provincie gaat het gebiedsaanbod de komende weken verder onderzoeken en beoordelen. En komt bij de pilotgroep terug met haar bevindingen in 2024.

Nationaal Programma Landelijk Gebied

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) formuleert het Rijk de hoofdlijnen van het NPLG en geeft het per provincie richtinggevende gebiedsdoelen op het gebied van natuur, stikstof, water, bodem en klimaat. Het gaat hier om een opgave voor het hele land, die een doorvertaling krijgt naar de provincies. De provincies hebben de taak om in het eigen gebied tot een aanpak te komen. De provincie Drenthe werkt dit uit in het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG).