Provincie Drenthe stelt kader vast voor nieuwe regionale energieinfrastructuur door netbeheerders


Het elektriciteitsnet moet worden verzwaard en uitgebreid: er moet een nieuwe regionale energieinfrastructuur komen door netbeheerders. Om hen hiermee goed te kunnen helpen, stelt de provincie Drenthe het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) vast. Het pMIEK is een instrument om te komen tot een betere afstemming met netbeheerders en gemeenten over de wijze waarop, wanneer en waar energie-infrastructuur wordt gerealiseerd binnen de provincie.

Het pMIEK wordt door de netbeheerders TenneT, Enexis, RENDO en Gasunie gebruikt om hun investeringsplannen te maken. Dit doen zij elke twee jaar. De provincie zal dus ook iedere twee jaar een actueel pMIEK opleveren om blijvend sturing te geven aan de plannen van de netbeheerders. Met het huidige pMIEK zet de provincie Drenthe een eerste formele stap in het regie nemen over de toekomstige energieinfrastructuur.

Drie onderdelen

Het Drentse pMIEK bevat drie belangrijke onderdelen:

  • Een overzicht van huidige projecten van Enexis en TenneT; het pMIEK benadrukt dat de uitvoering van deze projecten essentieel is voor Drenthe.
  • Een overzicht van het bestaande beleid voor wonen, werken, mobiliteit en hernieuwbare energie: het pMIEK gaat over ons huidige beleid. Nieuw beleid zal mogelijk en zelfs noodzakelijk zijn in de volgende actualisering van de pMIEK.
  • Een afwegingskader voor de netbeheerders; dit afwegingskader helpt de netbeheerders bij het maken van de prioritering in hun planning: welke projecten hebben een groot maatschappelijk belang en daarmee voorrang op anderen? In Drenthe geven we de hoogste prioriteit aan infrastructuur die bedoeld is voor ‘Woningen en voorzieningen’ (zowel nieuwbouw als verduurzaming).

Alle provincies zijn door de minister voor Klimaat en Energie gevraagd om een regierol te nemen bij de aanleg van de regionale energieinfrastructuur. Met het pMIEK is deze sturing en regierol concreet gemaakt. Het tekort op het elektriciteitsnet vraagt om het maken van keuzes waar welke infrastructuur eerst, en waar later wordt gerealiseerd. De provincie helpt de netbeheerders met het maken van maatschappelijk gewogen keuzes. Op deze wijze vervult de provincie haar regierol (op regionaal niveau).

Onderdeel van het Drents Actieprogramma Netcongestie

Het pMIEK is een belangrijk onderdeel van het Drents Actieprogramma Netcongestie waarin alle activiteiten en projecten van de provincie samengevoegd die gericht zijn op een beter elektriciteitsnetwerk. Hiermee geven we invulling aan het landelijk actieprogramma. Bijvoorbeeld door ondernemers te ondersteunen met subsidies en kennis, door investeringen in netinfrastructuur te prioriteren en door een versnellingsteam voor netverzwaringsprojecten in te richten.

Meer informatie vindt u hier.