Meer focus in onderzoek N34


De provincie Drenthe heeft het voornemen om op de N34 de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Hiermee wordt ook de verbinding voor het openbaar vervoer geoptimaliseerd. In 2017 is daarvoor onderzoek gestart naar een gedeeltelijke verdubbeling tussen Emmen en De Punt, met prioriteit voor de aanpak van het verkeersplein Gieten. Tijdens de voorverkenning van de milieueffectrapportage is gebleken dat het taakstellend budget van 90 miljoen euro niet langer toereikend is voor de uitvoering van alle alternatieven die tot nu toe in beeld waren. Dit als gevolg van de sterk toegenomen inflatie.

Er komt focus in het onderzoek naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N34 en de doorstroming van verkeersplein Gieten. Het vervolgonderzoek spitst zich daarom toe op de aanpak van verkeersplein Gieten en een mogelijke verdubbeling van de N34 nabij verkeersplein Gieten. Gedeputeerde Vedelaar: ‘Deze focus is nodig om toe te werken naar een realistische uitvoering en alle betrokkenen helderheid te geven over het te onderzoeken gebied’. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd of er wensen en bedenkingen zijn op deze focus.

Zoekgebied en omgeving

Het onderzoeksgebied komt te liggen tussen de aansluiting Annen en Gasselte (voorheen Emmen – De Punt). De exacte ligging van de eventuele verdubbeling wordt bepaald na inbreng van belanghebbenden in de omgeving, die o.a. zijn vertegenwoordigd in de focusgroep.

Uitvoeringsalternatieven

De uitvoeringsalternatieven die worden onderzocht in een milieueffectrapportage zijn:

  • Fly-over verkeersplein Gieten zonder verdubbeling
  • Fly-over verkeersplein Gieten gecombineerd met één traject N34 verdubbelen
  • Verschoven fly-over verkeersplein Gieten zonder verdubbeling
  • Verschoven fly-over verkeersplein Gieten met één traject N34 verdubbelen.

Planning

In de komende maanden worden allereerst gesprekken gevoerd met de focusgroep, omwonenden en andere belanghebbenden. De verwachting is dat rond de zomer 2023 het tracé rondom Gieten bepaald kan worden. Waarop vervolgens de (schets)ontwerpen voor de alternatieven gemaakt worden en het milieueffectrapport opgesteld. Het voorkeursalternatief wordt in 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Kaartje zoekgebied

Klik op de kaart voor een grotere versie

Klik op de kaart voor een vergroting.