GS-besluitenlijst 29 november 2022


Publicatie bedrijfskosten tweede helft 2021

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten de bedrijfskosten van Gedeputeerde Staten met afschriften en onderliggende stukken over het tweede halfjaar van 2021 te publiceren op de website van de Provincie (Bedrijfskosten Gedeputeerde Staten - Provincie Drenthe).

Cofinanciering OP-EFRO project Mycelium als bio-composiet isolatie voor platte daken

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen een cofinancieringsbijdrage van € 355.510,-- beschikbaar voor de uitvoering van het project Mycelium als bio-composiet plat dak isolatie. Twee mkb-bedrijven uit Emmen ontwikkelen en testen in dit project een circulair en geautomatiseerd productieproces om van een netwerk van schimmeldraden (van paddenstoelen en zwammen), ook wel mycelium genoemd, isolatieplaten te maken. Het project levert een bijdrage aan de omslag van lineair naar circulair bouwen en is een unieke innovatie voor de bouwsector.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Samenwerkingsovereenkomst Enexis

De provincie Drenthe en Enpuls hebben in 2017 de “Samenwerkingsovereenkomst provincie Drenthe – Enpuls voor laadinfrastructuur” afgesloten en voor deze samenwerking budget beschikbaar gesteld. Per 1 januari 2022 zijn de werkzaamheden van Enpuls overgedragen aan Enexis. De uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst is daar onderdeel van. Vandaar dat de hierboven genoemde overeenkomst vervangen dient te worden door een nieuwe overeenkomst met Enexis.

Subsidieverlening Recreatieve versterking Gasselterveld – deel 2

De provincie Drenthe stelt € 135.000,-- beschikbaar ten behoeve van het project Recreatieve versterking Gasselterveld van Staatsbosbeheer.

Meer informatie op www.aaenhunze.nl/gasselterveld.

Wijziging bestuursovereenkomst programma zandgronden Noord-Nederland

Gedeputeerde Staten stemmen in met ondertekening van het addendum op de bestuursovereenkomst programma zandgronden Noord-Nederland om enkele subsidiepercentages en budgetten in de Specifieke Uitkering Zoetwater aan te passen. In de bestuursovereenkomst is vastgelegd dat wijziging van een van de bepalingen van de bestuursovereenkomst instemming van alle partijen vereist. Door de uitvoering van het programma zandgronden Noord-Nederland, als onderdeel van het Deltaprogramma, is Drenthe beter voorbereid op weersextremen, waarbij watertekorten en wateroverlast zoveel mogelijk worden beperkt.

Incidentele subsidie voor contractvorming en ontwerpdetaillering 5 MW electrolyser H2 Hollandia

Gedeputeerde Staten verlenen een incidentele subsidie van €100.000,- aan het project H2 Hollandia voor contractvorming en ontwerpdetaillering voor een electrolyser in Nieuw-Buinen. Met deze subsidie kunnen de initiatiefnemers van H2 Hollandia, Avitec en Solarfields, een belangrijke stap zetten in dit project voor uiteindelijke realisatie. Beide partijen willen een 5 megawatt elektrolyser bouwen voor de productie van waterstof. Deze wordt via een directe lijn aangesloten op het naastgelegen zonnepark Hollandia. Het doel is om op jaarbasis 300 ton groene waterstof te produceren.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Incidentele subsidie voor haalbaarheidsonderzoek H2Tap-locatie provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten verlenen een incidentele subsidie van €100.000,- aan H2Tap Services B.V. voor een haalbaarheidsonderzoek naar realisatie van een waterstoftappunt (H2Tap-locatie) nabij Hoogeveen. In dit onderzoek worden de mogelijkheden voor een tappunt langs de waterstofbackbone van Gasunie onderzocht. Via een waterstoftappunt kunnen afnemers in de regio toegang krijgen tot betaalbare en betrouwbare waterstof. Dit geeft de Drentse waterstofeconomie een stevige impuls.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Brief aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gedeputeerde Staten besluiten over te gaan tot ondertekening van een brief aan het Ministerie van OCW. De Thorbecke Academie (NHL/Stenden) is voornemens om een aanvraag in te dienen om één van hun opleidingen – Integrale Veiligheid- ook in Assen aan te bieden. Met de ondertekening van de brief onderstreept het college het belang van een vestiging van de Thorbecke Academie voor Assen en de provincie Drenthe.

Definitieve aanvraag SPUK provinciale versnellingsvoorstellen en SPUK voorbereidingskosten i.k.v. NPLG

Gedeputeerde Staten hebben besloten een aanvraag in te dienen voor de Regeling specifieke uitkering provinciale versnellingsvoorstellen in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) van in totaal afgerond € 50,2 miljoen voor de periode 2022-2024. Daarnaast wordt een aanvraag ingediend voor 2.4 miljoen voor de voorbereidingskosten Landelijk Gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Benoeming leden hoofdstembureau voor de Provinciale Statenverkiezingen

Op verzoek van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen heeft het college van Gedeputeerde Staten (plaatsvervangende) leden benoemd voor het hoofdstembureau in Drenthe, voor de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten, zowel voor de tussenperiode als voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

Wijziging cofinanciering projecten Interreg VI A samenwerking Duitsland-Nederland vallend onder prioriteit 1 & 2

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten een tweetal cofinancieringsbijdragen beschikbaar te stellen binnen het nieuwe Interreg-programma Nederland-Duitsland. Het gaat om een cofinancieringsbijdrage ter hoogte van € 30.349,77 voor de uitvoering van het project ‘EMPHATI’. Het doel van dit project is het ontwikkelen van nieuwe duurzame en milieuvriendelijke producten op basis van PHA en PHA-mengsels met natuurlijke vezels, voor geselecteerde toepassingen bij spuitgieten en 3D-printen in de deelnemende bedrijven. Het opzetten van een grensoverschrijdend cluster van bedrijven langs de PHA-waardeketen is een belangrijk onderdeel van dit project. In het project ‘X-LIVES’ worden innovatieve circulaire oplossingen ontwikkeld op het gebied van polymeer-, vezel- en mineraalachtige materialen. Deze zullen in praktische toepassingen worden onderzocht en getest door subpartners uit het gehele programmagebied. Voor dit project wordt een cofinancieringsbijdrage ter hoogte van € 10.566,00 beschikbaar gesteld. In genoemde projecten werken mkb en kennisinstellingen in het Nederlands-Duitse grensgebied samen.

Financieel toezicht Begrotingen 2023 gemeenschappelijke regelingen Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat er voor de Begrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen geen redenen zijn voor het instellen van preventief (vooraf) toezicht.

Gelijktijdig hebben Gedeputeerde Staten wederom besloten om voor de GKB een afwijkende kasgeldlimiet vast te stellen. Door de aard van de werkzaamheden is de financieringsbehoefte van de kredietbank in verhouding tot het begrotingstotaal groter dan van andere gemeenschappelijke regelingen. De Wet financiering decentrale overheden biedt het college deze mogelijkheid. Door het vaststellen van een hogere limiet kan de GKB binnen de regels in haar financieringsbehoefte blijven voorzien.

Subsidieverlening Stichting Coöperatief Orvelte voor het project Esdorp Orvelte Beleef het Boerenleven

De provincie Drenthe heeft het voornemen om € 150.000,-- beschikbaar te stellen aan de stichting Coöperatief Orvelte voor  het project: Orvelte: “Beleef het Boerenleven”. Met dit project kan de Stichting het beheer van een aantal collectieve voorzieningen in het dorp ter hand nemen en de gezamenlijke marketing in gang zetten. Het gaat om een aanloopsubsidie waarmee de stichting op eigen benen komt te staan. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieverlening Kwaliteitsverbetering Recreatieve Fietspaden: verbetering van vier fietsroutes

De provincie stelt € 987.207, --  beschikbaar voor de verbetering van vier fietspaden. Het gaat fietspad ‘De Bolmert’ (gemeente Noordenveld), fietspad Kerkhoflaan (gemeente Hoogeveen), fietspad ’Gelpenberg’ (gemeente Coevorden) en fietspad ’Rundedal’ (gemeente Emmen). De fietspaden worden verbreed en voorzien van een betonverharding waardoor ze duurzaam toekomstbestendig zijn. Deze kwaliteitsimpuls draagt bij aan een hoogwaardige fietsinfrastructuur in Drenthe voor de inwoners en bezoekers. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Gedeputeerde Staten hebben besloten om Provinciale Staten voor te stellen om de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023 vast te stellen.

Subsidieverlening Stichting SportDrenthe 2023

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen € 151.612,80 subsidie te verlenen aan de stichting SportDrenthe voor de uitvoering van het activiteitenplan 2023. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdD-fractie over de Voortgangsrapportage Duurzame Melkveehouderij Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot Voortgangsrapportage Duurzame Melkveehouderij Drenthe van de PvdD beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Voortgang uitwerking motie Drentse veteranen (M 2021-33)

De Drentse Staten hebben een motie aangenomen waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt verzocht om, samen met de Stichting Drentse Veteranen, te onderzoeken of er een blijk van waardering kan worden geschonken aan alle Drentse veteranen. Met deze brief wordt Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking van deze motie.

Brief aan Shell voor steun aan GZI Next

Gedeputeerde Staten geven Shell per brief te kennen dat zij de bouw van een electrolyser op het GZI next terrein blijven steunen. Daarbij geeft het college aan 145.000 euro te reserveren voor een bijdrage aan de inrichting van een informatie- en educatiecentrum op GZI next. Ook reserveert het college 500.000 euro voor ondersteuning van de lokale waterstofketen.

Nota van Antwoord en Nota Kansrijke oplossingsrichtingen voor optimalisatie waterberging De Onlanden

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Toelichting Projectbesluit en Milieueffectrapportage (hierna Toelichting), de Nota van Antwoord en Nota van Kansrijke Oplossingsrichtingen vastgesteld.

In maart van dit jaar startte de provincie Drenthe op verzoek van Waterschap Noorderzijlvest de procedure voor extra waterberging in De Onlanden. De Toelichting heeft van 11 maart tot en met 5 mei 2022 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode hebben Gedeputeerde Staten 30 reacties ontvangen. In de Nota van Antwoord beantwoorden zij deze reacties en geven zij -indien van toepassing- aan op welke wijze de scope voor de onderzoeken en de milieueffectrapportage is aangepast. In de Nota Kansrijke Oplossingsrichtingen worden de aangedragen oplossingsrichtingen beoordeeld op kansrijkheid, aan de hand van de meegegeven uitgangspunten en voorkeuren uit de Toelichting. Op basis van dit besluit wordt de m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Dit betekent dat er in de milieueffectrapportage (MER) in totaal drie alternatieven worden onderzocht, namelijk:

De benoemde alternatieven uit de Toelichting:

Alternatief Droge Voeten 2050;

Compartimentering kwetsbaar natuurgebied.

Naar aanleiding van de reacties en het advies van de Commissie m.e.r. is daar in de Nota van Antwoord en Nota Kansrijke Oplossingsrichtingen aan toegevoegd:

Optimaal natuuralternatief/Hooiwegvariant’.

Beantwoording statenvragen JA21 Wolven in Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de statenvragen van de JA21-fractie over Wolven in Drenthe beantwoord.  
De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen.

Subsidieverlening in het kader van het Recreatie Excellentie Programma van Vitale Vakantieparken Drenthe (REX VVP)

Gedeputeerde Staten hebben vanuit het programmabudget Vitale Vakantieparken Drenthe (VVP) € 100.000,- subsidie beschikbaar gesteld voor camping Torentjeshoek. Camping Torentjeshoek investeert in een zestal boomhutten XL, groepsaccomodaties gericht op natuurbeleving. Daarnaast investeert de camping in realisatie van een natuurlijke indoorspeelplaats, herinrichting van de speeltuin, aanpassing van de entree en aanleg van extra camperplaatsen.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het REX-programma van VVP. Het REX-programma is bedoeld voor vakantieparken in Drenthe die de potentie en de ambitie hebben om tot de Nederlandse en/of Europese top in hun segment te behoren. Het doel van het REX-programma is een kwaliteitsimpuls te geven aan het aanbod in de verblijfsrecreatie in Drenthe en de kopgroep van excellente bedrijven in Drenthe te vergroten.

Beslissing op bezwaarschift ingediend door MOB

Het bezwaar van MOB om niet handhavend op te treden tegen een biomassakachel van een bedrijf in Zuidvelde wordt in afwijking van het advies van de Commissie Rechtsbescherming ongegrond verklaard. Er is geen sprake van een overtreding.

Besluit op bezwaar Meten=Weten

Gedeputeerde Staten hebben besloten het bezwaar van Meten=Weten om niet handhavend op te treden tegen de lelieteelt op twee percelen te Geeuwenbrug, conform advies Commissie Rechtsbescherming, ongegrond verklaard. In afwijking van het advies van de commissie ziet het college af van het stellen van een nieuwe termijn aan de teler voor het aanleveren van een ecologische voortoets.

Beantwoording statenvragen PvdA Recente bedreigingen Natuurmonumenten

Gedeputeerde Staten hebben de statenvragen van de PvdA-fractie over recente bedreigingen Natuurmonumenten beantwoord.

Stand van zaken aanpak stikstof en NPLG

Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten per brief over de stand van zaken stikstof en NPLG. Met deze brief geven we een overzicht van het proces rondom het provinciale programma landelijk gebied, Drenthe en geven we in het bijzonder aan hoe we de stikstof aanpak uitwerken. We geven aan waar we in 2023 mee aan de slag gaan en vanwege de actualiteit gaan we ook in op vier Kabinetsbrieven van 25 november 2022.