Groen licht voor klimaatbuffer Ootmaanlanden-Koningsschut


Het project klimaatbuffer Ootmaanlanden - Koningsschut kan van start. Deze week zetten de betrokken bestuurders hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst en een planschadeovereenkomst. In het (deels) Natura 2000-gebied wordt een klimaatbuffer gerealiseerd. Dit zorgt ervoor dat Meppel droge voeten houdt en dat water in het gebied langer vastgehouden kan worden als dat nodig is. Daarmee ontstaat ook de kans om Ootmaanlanden en Koningsschut aantrekkelijker te maken voor natuur en recreatie. Cultuurhistorische elementen als de karakteristieke elzensingels en delen van het Uffelter Boervaartje worden in ere hersteld.

Om Meppel te beschermen voor wateroverlast bij extreem veel regen, kan er 400.000 kubieke meter water opgeslagen worden. Daarvoor wordt straks water van de Oude Vaart via de Drentse Hoofdvaart Ootmaanlanden in geleid. De totale bergingsopgave wordt verdeeld over Ootmaanlanden en Koningsschut. De verwachting is dat de volledige noodwaterberging gemiddeld eenmaal in de 25 jaar wordt gebruikt. De nieuwe inrichting zal bijdragen aan het bestrijden van verdroging van het Natura 2000-gebied Holtingerveld en het zorgt ervoor dat er in tijden van droogte meer zoetwater beschikbaar blijft. Ook kan bijzondere natuur zich gaan ontwikkelen, van bloemrijke graslanden met vlinders en bijen tot nieuwe poelen voor de kamsalamander.

“Een bijzonder mooie mijlpaal, in een tijd waarin de uitdagingen voor klimaat en natuur groot zijn”, zo duidt gedeputeerde Henk Jumelet van provincie Drenthe dit moment. “We zijn verheugd deze overeenkomsten gezamenlijk te ondertekenen, want het is belangrijk dat we hier met alle partners samen aan werken.”

De provincie is opdrachtgever van het project. Prolander zorgt samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta, Natuurmonumenten, de gemeente Westerveld, Staatsbosbeheer en particuliere eigenaren voor de uitvoering. Met deze ondertekening wordt de bestemmingsplanwijziging binnenkort vastgesteld en is geborgd dat het project van start kan gaan. Naar verwachting start de uitvoering in de zomer van 2023.

Ootmaanlanden - Koningsschut is een van de projecten van het programma Natuurlijk Platteland van de provincie Drenthe. Samen met onze partners werken we aan het versterken van de kwaliteit van natuur, klimaat, landbouwstructuur en water en aan de mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen.