Subsidie financiering karakteristiek bezit Drenthe 2021-2024 (archief)


Voor het restaureren en herbestemmen van bijzondere panden is de Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024 beschikbaar. Onder karakteristiek bezit in Drenthe wordt verstaan: monumenten en beeldbepalende panden/objecten.

Let op! Subsidie aanvragen voor een geldbedrag is niet meer mogelijk in verband met het bereiken van het subsidieplafond.

Wel kan er nog worden aangevraagd voor een geldlening.

Actuele regeling

Ga voor de actuele regeling en aanvragen naar onderstaande pagina.

Voor wie

U bent eigenaar van karakteristiek bezit of in bezit van een voorlopig koopcontract.

Voor wat

Subsidie kan worden verstrekt voor behoud en/of herbestemming aan eigenaren van een monument of  een pand/object dat door de gemeente officieel is aangemerkt als beeldbepalend.

Het doel

De subsidie heeft tot doel karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door behoud en/of herbestemming te stimuleren.

De subsidie

 1. De subsidie kan bestaan uit een laagrentende lening of een geldbedrag.
  Subsidie in de vorm van een geldbedrag voor plankosten kan als voorfinanciering op de uitvoering van behoud en/of herbestemming worden verstrekt aan een erfgoedgemeenschap.
 2. Subsidie in de vorm van een geldbedrag voor behoud en/of herbestemming kan worden verstrekt aan eigenaren van monumenten, indien sprake is van:
  1. agrarische monumenten als zodanig in gebruik, inclusief schaapskooien;
  2. religieuze monumenten (deels) als zodanig nog in gebruik;
  3. publiekstoegankelijke monumenten in bezit bij een erfgoedgemeenschap of culturele instelling;
  4. overige monumenten.
 1. Subsidie in de vorm van een lening uit het Drents Monumenten Fonds voor behoud en/of herbestemming kan worden verstrekt aan eigenaren van karakteristiek bezit. De aanvraag dient tegelijk bij de provincie te worden ingediend als bij het Restauratiefonds (zie restauratiefonds.nl ). Het Restauratiefonds verstrekt onze lening op basis van een krediettoets nadat wij uw aanvraag hebben getoetst aan onze subsidieregeling.
  Indien ook sprake is van aankoop is ons advies eerst contact op te nemen met het Restauratiefonds. Deze “bank voor monumenten” heeft verschillende financieringsmogelijkheden waaronder in aankoop die mogelijk te combineren zijn met onze laagrentende lening.

Aanvraag

Zowel een aanvraag om subsidie in de plankosten (geldbedrag) als in de uitvoering van de bouwwerkzaamheden (geldbedrag/lening) wordt ingediend met behulp van het aanvraagformulier. Bij een aanvraag om subsidie in kosten voor de bouwwerkzaamheden dient u ook een ingevuld begrotingsmodel in.

Lees de subsidieregeling voor informatie over verplichte bijlagen die moeten worden meegezonden met de aanvraag.

Toetsingscriteria

Om voor een subsidie voor behoud en/of herbestemming in aanmerking te komen wordt uw aanvraag getoetst aan de subsidieregeling.  Criteria zijn onder meer:

 1. u bent eigenaar van het pand of u bent in het bezit van een voorlopig koopcontract;
 2. om voor een subsidie in aanmerking te komen dienen de bouwwerkzaamheden te worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven in de kwalificatie restauratie vermeld in het Register Kennis & Kunde (hieronder valt ook het register van de ERM, Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) en die erkend leerbedrijf zijn als praktijkopleidingsplaats voor mbo-leerlingen in onder andere de restauratie (ROP). Onder leiding van het gecertificeerde bedrijf uit het Register Kennis & Kunde en/of ERM kunnen bouwcombinaties worden aangegaan met bedrijven die nog niet zijn gecertificeerd maar wel lid zijn van de Vereniging Restauratie Noord of een andere ambachtsvereniging bijvoorbeeld de Drentse Rietdekkersbond;
 3. bij een aanvraag om een lening voor karakteristiek bezit dienen de resultaten van de kredietbeoordeling door het Restauratiefonds positief te zijn.

Neem voor het aanvragen eerst contact met ons op

Neem voordat u de aanvraag indient eerst contact op met het Team Subsidie & Inkoop, mevrouw L. Holthuis. Dat kan per e-mail of telefonisch:

Medewerking gevraagd

Bij restauraties (behoud) en verbouw (herbestemming) komen soms historische- en oude bouwmaterialen vrij dat als afval wordt gezien en afgevoerd.

U kunt bijdragen aan behoud en hergebruik van dit vrijkomende bouwmateriaal. Stel het materiaal kosteloos beschikbaar aan het provinciale Depot voor historische- en oude bouwmaterialen in Nieuw Balinge. Zij bepalen ter plekke wat geschikt is voor hergebruik maar ook voor doelen als onderzoek, voorlichting aan eigenaren van karakteristiek bezit en onderwijs.

Wilt u hieraan meewerken dan legt de stichting Erfgoed Arsenaal Drenthe dat het depot beheert voorafgaand aan de start van de werkzaamheden samen met u, uw uitvoerende aannemer of architect, vast welk historisch- en/of oud bouwmateriaal vrijkomt en kosteloos beschikbaar kan worden gesteld aan het Depot. Contactgegevens provinciale Depot historische- en oude bouwmaterialen: https://www.erfgoedarsenaal.nl, e-mail: info@erfgoedarsenaal.nl

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:
 • Maximale bijdrage laagrentend lenen € 300.000,00
 • Maximale bijdrage subsidie € 200.000,00.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55