Bezoldigde en onbezoldigde (neven)functies gedeputeerde de heer H.G. Jumelet (CDA)


Overeenkomstig artikel 40b van de Provinciewet

December 2023

FUNCTIES UIT HOOFDE VAN DE PORTEFEUILLE
Bezoldigd Onbezoldigd

Geen

IPO

 • Plv. lid Bestuur
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Bereikbaarheid en Infrastructuur
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Klimaat en Energie
 • Lid Landelijk Uitvoeringsoverleg Energiesysteem

Prolander

 • Lid Bestuur

OV-bureau

 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

SNN/Noordelijke Samenwerking

 • Lid Algemeen Bestuur
 • Lid Regiegroep Noordelijke Samenwerking
 • Lid Bestuurlijk Overleg Energie
 • Lid Bestuurscommissie MIRT
 • Lid Bestuurlijk Overleg Spoor
 • Lid Bestuurlijke OV- en Spoortafel Noord-Nederland

Regio Groningen-Assen

 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Overige functies uit hoofde van de portefeuille

 • Aandeelhouderschap Enexis Holding NV
 • Lid Algemeen Bestuur en voorzitter Dagelijks Bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
 • Voorzitter Mobiliteitsraad Drenthe
 • Lid Stuurgroep Vechtdallijnen
 • Lid Algemeen Bestuur Coöperatieve vereniging OV-autoriteiten
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Bodembeheer Schoonebeek
 • Lid Stuurgroep Energie Transitiepark
 • Voorzitter Stuurgroep Zonneroute A37
 • TT Convenantpartners
 • Lid Stuurgroep INTERREG A
 • Lid Comité van Toezicht INTERREG A
 • VDG:
  • Portefeuillehoudersoverleg Energie, Klimaat en Milieu
  • Portefeuillehoudersoverleg Sport

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Bezoldigd

 • Emeritus predikant Protestantse Kerk Nederland

Onbezoldigd

 • Bestuurslid Comité van aanbeveling Stichting Synagoge Coevorden
 • Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand Emmen