Mensen en middelen


Goed toegerust

Visie en grondhouding

  • Wat we doen, doen we voor Drenthe.
  • We realiseren ons dat er veel van ons gevraagd en verwacht wordt. Met ingewikkelde vraagstukken, veranderende rollen en nieuwe manieren van opgavegericht werken.
  • Daarom zorgen we dat we als organisatie goed toegerust zijn. We zijn zuinig op onze mensen en middelen. We investeren flink in de Drentse samenleving, maar doen dat verantwoord.
  • Als lerende organisatie spelen we flexibel in op onze voortdurend veranderende omgeving en stimuleren we initiatief, innovatie en ontwikkeling.

Mensen

In Drenthe staan we voor veel kansen én ontwikkelingen. In de provinciale organisatie wordt gewerkt aan een doorontwikkeling om de complexe opgaven waar we in Drenthe voor staan, integraal en in samenwerking met alle betrokkenen het hoofd te kunnen bieden. Bestuur en organisatie zetten zich samen in voor een optimaal samenspel, zodat we het juiste doen voor Drenthe.

De beschikbaarheid van personeel is een kritische succesfactor. Door vergrijzing, de vraag naar specialistische kennis en een hoge doorstroom op de arbeidsmarkt staat dit onder druk. Dit vraagt een flinke inzet en aantrekkelijk werkgeverschap. We zoeken hierin de slimme samenwerking met partners.

Middelen

  • We hebben een solide begroting, structureel en reëel in evenwicht.
  • We sturen er bij het Rijk, bij voorkeur in IPO-verband, op aan dat er een stabiele meerjarenfinanciering voor provincies wordt bewerkstelligd. De uitkomst is van belang voor Drenthe en kan van invloed zijn op de uitvoering van het coalitieakkoord.
  • De eerste financiële uitwerking van dit coalitieakkoord op hoofdlijnen zal verwerkt worden in de eerste wijziging van de begroting 2024.
  • De provinciale opcenten voor de motorrijtuigenbelastingen worden op het huidige niveau bevroren.
  • Ons subsidie-instrumentarium is klantgericht en passend bij de opgave. We zetten in op maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen.
  • Digitalisering raakt alle thema’s en dossiers. We verhouden ons continu tot de technologische ontwikkelingen en blijven voldoen aan wet- en regelgeving.​