Drenthe over 10 jaar


Dichtbij, nieuwsgierig en realistisch

Samen bouwen we Drenthe! Of het nu gaat om een fijne woon- en werkplek voor jongeren, mogelijkheden voor (startende) ondernemers of zorg voor ouderen. Wij gaan voor goede en gelijke kansen voor alle inwoners van Drenthe.

Wij zien een Drenthe:

 • waarin iedereen de ruimte voelt en heeft om te wonen, werken en leven.
 • waarin we respectvol omgaan met elkaar en met ons mooie landschap.
 • waarin we het samen doen met onze inwoners.
 • waarin de keuzes die we maken goed zijn voor nu en voor toekomstige generaties.

Zo doen we het samen

In Drenthe weten we grote en ingewikkelde opgaven samen het hoofd te bieden. Denk aan klimaatverandering, digitalisering, groeiende verschillen in welvaart, schaarste van ruimte en de soms gespannen maatschappelijke verhoudingen. Meer dan ooit hebben we elkaar nodig voor vooruitgang en oplossingen.

Dat lukt door een andere manier van omgang met elkaar: inwoners, organisaties en overheden. Van een kloof tussen provinciehuis en samenleving, beleid en praktijk is geen sprake. Samen doen we er alles aan om werelden bij elkaar te brengen met laagdrempelig contact, beleid dat werkt en oog voor de menselijke maat.

Ruimte als leidraad

 • Ruimte geven: we zijn in gesprek en benutten kennis en kunde in de We maken de ruimte voor inbreng duidelijk, maar ook de kansen voor samenwerking.
 • Ruimte houden: we gaan zoveel mogelijk uit van wat ‘wel’ kan en regelen niet alles In de fysieke ruimte zorgen we voor balans en onderbouwde keuzes, onder andere door een gedragen Omgevingsvisie.
 • Ruimte vragen: we werken aan gedegen en duurzame oplossingen, die passen bij de Drentse kernwaarden, kwaliteiten en Als het knelt, bijvoorbeeld in de uitvoering van landelijk beleid, maken we dat kenbaar en leggen we alternatieven op tafel die passen bij Drenthe.
 • Ruimte om jezelf te kunnen zijn: iedereen doet ertoe in Drenthe.

In Drenthe zijn we nuchter en realistisch, vindingrijk en ondernemend en ja, ook een tikkeltje eigenwijs. Die kracht benutten we graag om samen verder te bouwen aan een mooie provincie.

Willemien Meeuwissen, VVD

In Drenthe ervaar je ...

...een hoge kwaliteit van leven

Onze steden en dorpen zijn leefbaar en vitaal. Elke regio telt, elke inwoner telt. Dat betekent dat de basisvoorzieningen voor elke inwoner van Drenthe op orde zijn: gezondheidszorg, onderwijs, welzijn, goed vervoer, werkgelegenheid en gelijke kansen.

In Drenthe ervaar je ...

...een landschap voor ons allemaal

De inrichting van ons landschap is nooit af, maar verdient altijd een integrale afweging. Er is balans tussen landbouw, natuur, water, wonen, de energietransitie, economische ontwikkelingen en ruimtelijke kwaliteit. We weten wat waar kan. Samen nemen we hiervoor verantwoordelijkheid.

In Drenthe ervaar je ...

... kansen voor de toekomst

Drenthe bruist! Inwoners kunnen hun talenten kwijt in het onderwijs, bedrijfsleven of vrijwilligerswerk. Onze economie bloeit met krachtige ondernemers, innovaties en start-ups. Er zijn volop sociale, sportieve en culturele evenementen waar we als provincie trots op zijn.

Bestuursstijl: dichtbij, nieuwsgierig en realistisch

Als overheid zijn we hierop aanspreekbaar:

Dichtbij:

 • We blijven in contact, juist om te horen hoe het gaat.
 • We zijn bereikbaar en benaderbaar.
 • We gaan het gesprek aan met een open houding en de wil om elkaar echt te begrijpen.
 • We benutten denk- en innovatiekracht, durven betrokkenheid en hulp te vragen.
 • We werken vanuit vertrouwen.
 • We verbinden, gaan polarisatie en onrust tegen.

Nieuwsgierig:

 • We zoeken naar de juiste taal en toon.
 • We staan open voor kennis, ervaring, zorgen en en behoeften.
 • We schetsen dilemma’s: erkennen zorgen, schetsen scenario’s, bieden perspectief.
 • We staan voor wat kan en past in onze provincie.
 • We zijn nuchter, trots en soms eigenwijs.
 • We gaan erop uit, bestuurders en ambtenaren.

Realistisch:

 • We zijn eerlijk in wat van de provinciale organisatie verwacht mag worden.
 • We zijn duidelijk over ruimte en keuzes: niet alles kan overal, niet alles kan voor iedereen.
 • We kiezen gedegen en duurzame oplossingen die aansluiten bij verwachtingen of vraagstukken in de samenleving.
 • We zijn consistent en betrouwbaar; het is duidelijk waar wij voor staan.
 • We kunnen ons beleid uitleggen; beperkingen en oplossingsrichtingen, de voorgestelde route en keuzes.

Brede welvaart als fundament

Als denkkader en kompas voor beleid kijken wij vanuit verschillende invalshoeken naar welvaart en welzijn. Naast economische en materiele welvaart gaat het ook om andere waarden die onze inwoners belangrijk vinden, zoals gezondheid, onderwijs, kwaliteit van de leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en veiligheid.