Meer over krimp en leefbaarheid


Met veel inwoners in Drenthe gaat het goed, maar er bestaan ook verschillen. We zien in Drenthe geleidelijk een tweedeling in de samenleving ontstaan. In ons collegeakkoord 2015-2019 is als rode draad opgenomen: ‘iedereen doet mee en iedereen doet er toe’.  Met dit als uitgangspunt hebben wij met maatschappelijke partners de visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020 gemaakt. Onderdeel van deze visie is een nota sociaal beleid en een jaarlijks vast te stellen uitvoeringsagenda.

Onze provinciale rol bij leefbaarheids- en sociale vraagstukken is in beweging. Na de decentralisatie van de zorg zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een groot deel van de zorgtaken voor de inwoners van Drenthe. Wij zien als provincie een rol voor onszelf weggelegd in samenwerking met andere partners en aanvullend op dat wat anderen doen. Gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt en van ons mag verwacht worden dat wij meedenken met gemeenten, dat we faciliteren, signaleren en agenderen.

Met deze visie willen wij ons de komende jaren voor onze inwoners inzetten. We richten ons hierbij op beschikbare en toegankelijke zorg, sportactiviteiten gericht op verbeteren van gezondheid, het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt, het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en tot slot het bereikbaar houden van bovenlokale voorzieningen.

Onze Visie op krimp en leefbaarheid, nota Sociaal beleid en de Uitvoeringsagenda zijn een uitnodiging aan initiatiefnemers, maatschappelijke partners en medeoverheden om samen de schouders te zetten onder de opgaven. Samen met partners gaan wij op weg naar een Dynamisch Drenthe.