Gebiedsverkenningen stikstof Drenthe beschikbaar


Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op 23 november 2021 de Gebiedsverkenningen stikstof Drenthe vrijgegeven. De Gebiedsverkenningen zijn weergegeven in een interactieve viewer en geven door middel van kaartbeelden inzicht in de stikstofdata van de twaalf stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Drenthe. De online viewer is beschikbaarvia www.provincie.drenthe.nl/stikstof.

Per gebied is in de afgelopen maanden de beschikbare informatie verzameld en ontsloten. Met de viewer kunt u antwoord krijgen op vragen als: Wat zijn de natuurdoelstellingen in dit gebied en hoe staat de natuur ervoor? In hoeverre heeft de natuur in dit gebied te lijden onder de stikstofdepositie? Waar komt die stikstof vandaan? Wat kunnen we verwachten van de depositie in de komende jaren?

Het ontsluiten van data over stikstof is complex. Er is veel informatie beschikbaar, die niet altijd compleet of geschikt is om te verwerken. Sommige informatie is vanuit privacy-oogpunt niet openbaar, bijvoorbeeld waar het gaat om informatie op bedrijfsniveau. Met de Gebiedsverkenningen ontsluiten we zo goed mogelijk wat we op dit moment weten. De inhoud is gebaseerd op meerdere openbare databronnen van onder meer het RIVM, AERIUS en relevante beleids- en beheerplannen van provincie en maatschappelijk partners. Naar aanleiding van nieuwe inzichten en actualiteit kan de informatie in het vervolg van de gebiedsgerichte aanpak aangepast en aangevuld worden.

Vervolg

De Gebiedsverkenningen vormen het startpunt en de bouwsteen voor het verdere proces van de gebiedsgerichte aanpak stikstof. De komende periode gaan wij over de opbrengsten uit de Gebiedsverkenningen actief in gesprek met onze partners, waaronder terreinbeheerders, organisaties vanuit de landbouw en het bedrijfsleven, gemeenten en waterschappen. Dit doen wij in diverse bijeenkomsten. De inzet is uiteindelijk te komen tot een gedragen Gebiedsagenda, waaraan iedereen een bijdrage levert.

Het proces voor de Gebiedsagenda's wordt de komende tijd verder uitgewerkt en start in het voorjaar van 2022. Hierbij zetten wij in op een brede aanpak, waarbij we de doelen voor stikstof en natuur combineren met de inzet op de doelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en klimaat en waarbij we nadrukkelijk aandacht hebben voor de effecten van de maatregelen op de leefbaarheid en de sociaaleconomische structuur van het Drentse platteland. Het werken aan de reductie van stikstof in de gebiedsgerichte aanpak is nodig voor vergunningverlening.

Na het vaststellen van de Gebiedsagenda’s kan tot uitvoering worden overgegaan. Dit gebeurt op basis van een Gebiedsplan Stikstof voor Drenthe. Dit moet volgens de Wet stikstofreductie en natuurherstel in 2023 vastgesteld zijn.