Luchtkwaliteit


Momenteel worden nergens in de provincie de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit overschreden.

We willen de huidige luchtkwaliteit behouden en waar mogelijk verbeteren.

Brand 29-05-09 (2)

De regelgeving over luchtverontreiniging is vastgelegd in ministeriële besluiten en richtlijnen. Dit zijn onder andere het Besluit emissie eisen stookinstallaties, het Besluit verbranden afvalstoffen en de Nederlandse Emissierichtlijn.

Bij het toezicht op bedrijven worden meetrapportages beoordeeld en getoetst aan de vergunningsvoorwaarden en overige wet- en regelgeving.

Er wordt door de provincie op toe gezien dat de controle en onderhoud aan de vereiste voorzieningen zoals filters en meetapparatuur op een juiste manier plaatsvinden.

Aandachtspunten hierin zijn geur, stof, verzurende stoffen, broeikasgassen en gassen die vrijkomen bij verbranding. De controle metingen laat de provincie uitvoeren door gecertificeerde instanties.