Ontgrondingen en ontgrondingsvergunning


ontgrondingVoor veel werkzaamheden zijn bouwstoffen nodig, zoals grind, klei en zand. Deze bouwstoffen worden gewonnen door ontgrondingen. Verspreid over Drenthe liggen dieptewinningen voor het winnen van verschillende soorten zand. Daarnaast zijn er ook oppervlakkige winningen. Meestal zijn dit landbouwkundige verbeteringen waarbij geel zand vrijkomt. Een ontgronding kan grote invloed hebben op het milieu, de natuur landbouw, waterkeringen, recreatie en grondwaterkwaliteit. Om de verschillende belangen goed tegen elkaar af te kunnen wegen is voor een ontgronding een vergunning nodig.

Vergunning nodig?

Op grond van de ontgrondingenwet is voor veel ontgrondingen een vergunning nodig. Daarnaast is in hoofdstuk 7 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe geregeld voor welke soorten ontgrondingen er een uitzondering is en er vrijstelling van de vergunningplicht is. Een vergunning kan alleen worden aangevraagd met een vastgesteld formulier. Dit formulier dient u volledig in te vullen en alle gevraagde informatie te vertrekken.

In veel gevallen moet ook bij een vrijstelling een melding gedaan worden voordat gestart mag worden met de werkzaamheden.

Melding

Degene die voornemens is een ontgronding uit te voeren, waarbij 1.000 m3 of meer bodemmateriaal wordt afgevoerd of in depot gezet, dient dit uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de werkzaamheden aan Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van een door hen vastgesteld formulier te melden. Dit formulier dient u volledig in te vullen en alle gevraagde informatie te verstrekken.

Procedure

Voordat u een vergunning aanvraagt dient u via de mail of via het vooroverlegformulier contact op te nemen met de provincie voor een vooroverleg. U dient bij uw bericht aan te geven welk plan u ten uitvoer wil brengen. Hierbij dient u tevens een situatieschets/ kaartmateriaal bij te voegen. Een medewerker van de provincie zal u dan benaderen om een afspraak met u te maken. In dit gesprek zal u geïnformeerd worden over de procedure en tevens zal u inhoudelijke informatie over ontgrondingen verstrekt worden. Een aanvraagformulier vult u dus pas in nadat u een vooroverleg met de provincie heeft gehad.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Documenten

Bij de formulieren wordt in sommige gevallen om bepaalde formats gevraagd. Die kunt u hieronder downloaden.

Bij wie moet ik zijn?

In de meeste gevallen is de provincie waar zich het werk bevindt bevoegd. In geval de ontgronding zich in rijkswateren bevindt is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) het bevoegd gezag. U zult dan contact op moeten nemen met dit ministerie.

Meer informatie over digitaal ondertekenen