Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten


De provincie Drenthe is één van de partners van het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten. We hebben het convenant voor deelname aan dit netwerk in 2019 ondertekend. Doel van de samenwerking is de hoeveelheid medicijnresten in water in Noord-Nederland te verminderen.

Medicijnresten in water verminderen

Als gevolg van de vergrijzing komen steeds meer medicijnresten in de riolering terecht. Dit kan op termijn grote problemen opleveren voor het milieu en bij de waterzuivering. Daarom gaat het netwerk op zoek naar manieren om de hoeveelheid medicijnresten in water te verminderen. Bijvoorbeeld door in de zorgsector minder medicijnen met bepaalde grondstoffen voor te schrijven of door rioleringssystemen van zorginstellingen aan te passen. Maar denk ook aan voorlichting over medicijnresten, inzameling van overgebleven medicijnen, verdere ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde en non-farmaceutische behandelingen en meer vormen van duurzame zuivering. Hierbij zet iedere partij zich in vanuit de eigen positie en rol en vanuit het gedeelde maatschappelijk belang.

Afbeelding: partners ondertekenen het convenant voor het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten. Dit is een samenwerkingsverband met partijen uit de water- en zorgsector, bedrijven en kennisinstellingen.

Aanpak

Het netwerk heeft een React-EU subsidie toegekend gekregen van het SNN voor het verder versterken van het netwerk en het ontwikkelen van experimenten rondom medicijnresten in water. In februari 2022 is het project officieel van start gegaan en momenteel worden de experimenten nader uitgewerkt. Voorbeelden van experimenten:

  • Projectidee vanuit werkgroep zuivering en ecologie: rendement van groene zuivering.
  • Projectidee UMCG en partners: Monitoring en aanpak van resistente micro-organismen in het interne rioleringssysteem. Focus op afdelingen waar resistente m.o. vaak voorkomen en op het verlagen van besmettingsrisico’s bij wasbakken.
  • Onderwijsmodule RUG: Apothekers minderen medicijnresten. Het ontwikkelen, evalueren, implementeren en uitrollen van een innovatieve onderwijsmodule over de rol van de apotheker om medicijnresten in het water te verminderen.
  • Project Deprescribing: Interzorg en WZA zijn betrokken bij de voorbereidingen van een project van Samenzorg Assen samen met UNO-UMCG gericht op een meer sobere vorm van voorschrijven van medicatie.
  • Project Martini Ziekenhuis: Filteren en opvangen van lozingen bij de ziekenhuisapotheek. Project heeft de doelstelling om weggespoelde medicatie op te vangen en te filteren.
  • Project Bloeizones leefstijl: In Fryslân ondersteunt HANNN 15 lokale gemeenschappen die willen bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Hierbij zou het mooi zijn om een nulmeting te kunnen doen van lokale aanwezigheid van medicijnresten in het water, en een meting na bijvoorbeeld een jaar.
  • Zorgboerderijen, IBA’s en medicijnresten: Doelstelling van het experiment is het in kaart brengen van de mate waarin zorgboerderijen met een IBA bijdragen aan de emissie van medicijnresten naar het milieu middels de lozing van het effluent van de IBA.
  • Zelf-zuiverende overstortvijver: Dit experiment heeft als doel om kennis te ontwikkelen over de afbraak- en eliminatiecapaciteit van ABR en medicijnresten in overstortvijvers.

Samenwerkingsverband

Het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten is groeiende en bestaat inmiddels uit: Water Alliance, Waterbedrijf Groningen, WMD Drinkwater, GGD Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Wetterskip Fryslân, ZerEau, Rijksuniversiteit Groningen, Wetsus, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Stenden, WLN, NOM, JenL Datamanagement, Researchable, Provincie Drenthe, Provincie Fryslân, Gemeente Groningen, Gemeente Assen, Centre of Expertise Water Technology, Interzorg, Zorgakkoord Groningen, Groninger Apotheken Vereniging, Drentse Apothekerscoöperatie, Boots Apotheek Beilen, Benu Apotheek Leek, KNMP Apothekersorganisatie, De Leefstijlapotheker, MediSchoon, Menzis, UMCG, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Martini Ziekenhuis, Isala Ziekenhuizen, European Water Stewardship en Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN).