Stappenplan Drents Overijsselse Netversterking


Provincies, gemeenten en omgeving gaan samen met Tennet op zoek naar de meest geschikte route.

Publicatie van de Kennisgeving Voornemen Participatie en Milieueffectrapportage ligt voor zes weken ter inzage. Er zijn inloopavonden met informatie over het project.

Bewoners, gemeenten en organisaties kunnen reactie en suggesties geven over het gebied waar mogelijk de kabelverbindingen komen.

De opbrengst uit stap 2 wordt verwoord in een participatienota. Vervolgens worden de alternatieve routes beoordeeld op milieu-effecten, techniek en resultaat van participatie.

Uit de beoordeling van stap 3 wordt één voorkeursroute gekozen. Vervolgens gaat Tennet de voorkeursroute vaststellen en met provincies, gemeente, directbetrokkenen en grondeigenaren - gebruikers obstakels en kansrijke plekken voor kabels bespreken.

Definitieve voorkeursroute als basisontwerp uitgewerkt en opgenomen in projectbesluit van de provincie. Plan ligt zes weken ter inzage bij de provincies Drenthe en Overijssel. Na deze stap worden aannemers geselecteerd die de kabels gaan aanleggen.