Omgevingsvisie


De Omgevingsvisie Drenthe is voor Drenthe een centraal visiedocument. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. Langetermijn doelen op verschillende terreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, wonen, natuur, cultuur worden in de omgevingsvisie met elkaar verbonden.

In de visie zijn vier wettelijk voorgeschreven provinciale planvormen samengenomen:

  • de provinciale structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);
  • het provinciaal milieubeleidsplan op grond van de Wet milieubeheer (Wm);
  • het regionaal waterplan op grond van de waterwetgeving;
  • het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan op grond van de Planwet verkeer en vervoer.

Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018

Op 3 oktober 2018 zijn door Provinciale Staten de Omgevingsvisie Drenthe 2018 en de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 vastgesteld. Met de vaststelling is het proces van de revisie van de omgevingsvisie afgerond. Tijdens dit proces zijn stakeholders en andere belangenvertegenwoordigers gericht betrokken en geraadpleegd, om tot de uiteindelijke visie en verordening te kunnen komen. Zo is de Omgevingsvisie ‘op Reis’ geweest. De opbrengst hiervan is verwerkt in het Koersdocument. Hiermee is de ontwerp-visie tot stand gekomen, die tijdens de ter inzage ‘op tournee’ is geweest langs alle gemeentehuizen in Drenthe. Na de beantwoording van zienswijzen heeft Provinciale Staten de uiteindelijke visie en verordening vastgesteld.

Kaart-Omgevingsvisie

Beleidsregel Zon

De Beleidsregel Zon is een nadere uitwerking van het huidige omgevingsbeleid voor de aanleg van zonneparken in Drenthe. Met deze beleidsregel kan beter worden gestuurd op de ruimtelijke kwaliteit van zonneparken.