Integraal en Daadkrachtig


Vanuit de burelen van de provincie (Cipke Uri) kwam het verzoek om te kijken naar de mogelijkheid om processen te versnellen. Aanleiding van onder meer de nieuwe Omgevingswet, waarin aanbevolen wordt om complexte vraagstukken integraal aan te vliegen. Leidt dat niet juist tot nog meer stroperigheid?

De cieL kwam tot de conclusie dat een regionale invalshoek dan onontbeerlijk is. In regio’s die landschappelijke en siociaal-economische samenhang vertonen worden namelijk in veel opzichten begrippen gehanteerd die gemakkelijk worden erkend en herkend. Beleidsdocumenten zouden die taal moeten ( gaan-) bevatten. Dus niet direct , maar na regionalisering van beleid is versnelling en daadkracht te verwachten.