Provinciale bevolkingsprognose 2015-2040


Meer ouderen, kleinere huishoudens

Eens in de drie jaar brengt de provincie Drenthe de verwachte ontwikkeling van de bevolking qua aantal inwoners en huishoudens in beeld. De bevolkingsprognose wijst op een verandering in omvang en samenstelling van de bevolking. Tot 2040 zal het aantal geboortes flink afnemen en het aantal alleenstaande huishoudens toenemen.

Meer ouderen

De resultaten van deze prognose wijzen op een verandering in omvang en samenstelling van de bevolking. Tot 2012 nam het aantal inwoners toe tot bijna 491.500. Daarna is de daling ingezet tot 488.600 per 1 januari 2015. Hierna zal het inwonertal afnemen tot 461.000 inwoners in 2040. De bevolkingsafname wordt in belangrijke mate bepaald door negatieve natuurlijke groei. De sterke toename van het aantal ouderen leidt tot meer sterfte. Het aantal geboorten zal met ongeveer 8% afnemen. Deze negatieve natuurlijke groei wordt sinds enkele jaren niet meer gecompenseerd door migratie. Als gevolg van veranderingen in leeftijdsopbouw wordt het aandeel ouderen in de bevolking groter. Het aandeel van deze leeftijdsgroep in de totale Drentse bevolking zal stijgen van 21% naar 33%. Het aantal scholieren zal de komende 10 jaar in omvang afnemen met ongeveer 9%.

Kleinere huishoudens

Ondanks afname van het aantal inwoners zal het aantal huishoudens in Drenthe tot 2030 groeien door toename van het aantal kleine huishoudens. Vooral het aantal eenpersoonshuishoudens zal toenemen. Het aantal paren, samenwonend met of zonder kinderen, zal afnemen. In 2030 zal Drenthe 221.000 huishoudens tellen. Daarna zal dit aantal afnemen tot ruim 215.000 huishoudens in 2040. Provincie, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties kunnen deze prognose als houvast gebruiken bij planvorming op beleidsterreinen zoals woningbouw, onderwijs, arbeidsmarkt en zorg.