Bekendmaking verkoop strook cultuurgrond te Alteveer


De provincie Drenthe is voornemens om ten behoeve van waterwinning ca. 0,2350 hectare (ca. 235 meter * 10 meter) cultuurgrond rechtstreeks aan Waterleidingmaatschappij Drenthe (hierna te noemen: “WMD”) te verkopen. De te verkopen strook cultuurgrond is gelegen in Alteveer en kadastraal bekend als gemeente Hoogeveen, sectie Q, nummer 396, welke voor kadastrale inmeting een totale grootte heeft van 3,1940 hectare. Na de kadastrale inmeting wordt de definitieve oppervlakte van de te verkopen strook cultuurgrond vastgelegd.

Door deze verkoop kan de strook cultuurgrond aan bovenliggend perceel, kadastraal bekend als gemeente Hoogeveen, sectie Q, nummer 389, worden toegevoegd waardoor waterwinning door WMD mogelijk wordt gemaakt.

Gelet op het voorgaande is de provincie Drenthe van oordeel dat in het kader van het algemeen belang en op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts voornoemde gegadigde in aanmerking komt voor de beoogde verkoop van voornoemde strook cultuurgrond.

Vervaltermijn

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij op grond van voornoemde objectieve, redelijke en toetsbare criteria ook voor een koopovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot de genoemde percelen, dient binnen twintig (20) kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. U dient dit tijdig vooraf te melden aan grondzaken@prolander.nl bij de aanvraag van het kort geding onder meer rekening kan worden gehouden met de verhinderdata van (de advocaat van) de Provincie.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en haar wederpartij zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding acht de Provincie zich vrij om na verloop van twintig (20) dagen na datum van deze publicatie inzake dit voornemen, haar medewerking te verlenen aan de koopovereenkomst met betrekking tot de gegadigde.

De Provincie publiceert dit voornemen op 20 maart 2024. Met deze publicatie geeft de Provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor eventuele vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot deze publicatie kunt u een e-mailbericht sturen naar grondzaken@prolander.nl onder vermelding van: naam, adres en functie afzender (bedrijf en personen), naam van het project, publicatiedatum en uw vraag. Het stellen van vragen of anderszins contact met de Provincie naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van het tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding.