Bekendmaking grondverkoop Hunze - Tusschenwater (Middengebied fase 1)


Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens om circa 0,04 ha (410 m2) grond te Hunze - Tusschenwater (Middengebied fase 1) te verkopen, ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland.

De door de provincie te verkopen perceel is: Zuidlaren   L  1

De verkoop betreft de verkoop van 410 m² natuur gelegen in het gebied De Hunze Tusschenwater (Middengebied fase 1) aan Stichting Het Drentse Landschap. Het perceel is gelegen aan de rand van het gebied Tusschenwater, overige percelen zijn in eigendom van Stichting Het Drentse Landschap. Het perceel wordt verkocht in het kader van eenheid van beheer.

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor een koopovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot een onroerende zaak op de lijst, dient binnen twintig kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. Met het oog op de voortgang in deze verkooptrajecten en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij voornoemde termijn. Deze termijn is een vervaltermijn. De gegadigde die een kort geding aanspant, wordt verzocht ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding naar grondzaken@prolander.nl, et vermelding van naam, adres, de dagtekening van de publicatie en het perceel of percelen waarop het kort geding betrekking heeft.