Bekendmaking grondverkoop Programmagebied de Hunze


Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens om circa 22 ha grond binnen het Programmagebied de Hunze te verkopen, ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en agrarische structuurverbetering.

De door de provincie te verkopen percelen zijn:

Overzicht te verkopen percelen
perceel

Sectie

Nr

gemeente Tynaarlo, kadastrale gemeente Zuidlaren,

L

411

gemeente Tynaarlo, kadastrale gemeente Zuidlaren

M

21

gemeente Aa en Hunze, kadastrale gemeente Anloo,

U

621

gemeente Aa en Hunze, kadastrale gemeente Anloo,

U

872

gemeente Aa en Hunze, kadastrale gemeente Anloo,

U

491

De onderhavige verkoop van ca. 22 ha maakt onderdeel uit van een ruiltransactie tussen de provincie Drenthe en beoogde koper. De beoogde koper is de enige partij die over eigendommen beschikt die de provincie Drenthe wenst te verwerven ten behoeve van natuurrealisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en landbouwstructuurverbetering in het programmagebied De Hunze. Om die reden is de beoogde koper de enige partij die redelijkerwijs voor de aankoop in aanmerking komt.

Gelet op het voorgaande, is de provincie van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde, te weten de beoogde koper, in aanmerking komt voor het sluiten van een verkoopovereenkomst voor de genoemde percelen.

Vervaltermijn

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij op grond van voornoemde objectieve, redelijke en toetsbare criteria ook voor een verkoopovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot de genoemde percelen, dient binnen twintig (20) kalenderdagen na de dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. U dient dit tijdig vooraf te melden aan grondzaken@prolander.nl zodat bij de aanvraag van het kort geding onder meer rekening kan worden gehouden met de verhinderdata van (de advocaat van) de provincie.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie en haar wederpartij zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De provincie publiceert dit voornemen op 16 november 2023. Met deze publicatie geeft de provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor eventuele vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot deze publicatie kunt u een e-mailbericht sturen naar grondzaken@prolander.nl onder vermelding van: naam, adres en functie afzender (bedrijf en personen), naam van het project en publicatiedatum  en uw vraag. Het stellen van vragen of anderszins contact met de Provincie naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van het tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding.