Algemene subsidieverordening


Om subsidies te geven, zijn er wetten en regels nodig. De provincie Drenthe heeft hiervoor de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (ASV 2017) ingevoerd. Samen met de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is dit de basis van onze subsidieverstrekking.

De ASV 2017 bepaalt de regels voor het aanvragen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Deze regels geven aan waar alle betrokkenen zich aan moeten houden. De regels gelden voor de aanvragers en voor de provincie zelf.

De ASV 2017 moet ervoor zorgen dat de subsidie voor de projecten past bij de doelen van de provincie. Kernwoorden hiervoor zijn: gericht op resultaten, effectiviteit, transparantie en een strakke handhaving.

Gericht op resultaat

Het college van Gedeputeerde Staten bepaalt wie er wel of niet subsidie krijgt. Hiervoor gebruikt het college het ‘prestatiemodel’. De projecten moeten gericht op uitvoering of resultaat. De prestaties die de subsidieontvanger moet leveren moeten zo nauwkeurig (specifiek) mogelijk beschreven en verantwoord worden.

De prestatiesubsidie kan eenmalig (incidenteel) of per subsidiejaar worden gegeven. Met subsidiejaar wordt het boekjaar (het kalenderjaar) bedoeld.