Vaststelling grens bebouwde kom


De provincie stelt grenzen van een bebouwde kom vast, en herziet ze waar nodig. Bijvoorbeeld als de bebouwde kom is verouderd ten opzichte van het bestemmingsplan, of als bouwwerkzaamheden aanleiding geven.

De bebouwde kom is aansluitende bebouwing in de vorm van een stad of een dorp. Een verderop gelegen bedrijventerrein kan er ook bij horen.

De provincie kan besluiten de grens van de bebouwde kom van een gemeente vast te stellen. Het gaat om de bebouwde kom volgens de Wegenwet. Er zijn namelijk meerdere vormen van bebouwde kom mogelijk:

 • Wegenwet: 
  Bebouwde kom volgens de Wegenwet geeft de grenzen aan waarvoor een gemeente wel of niet een wegenlegger moet vaststellen. Een wegenlegger is een document waarin staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van een weg. Daarnaast staat in een wegenlegger de openbaarheid van een weg. Een gemeente hoeft alleen een wegenlegger vast te stellen voor alle wegen buiten de bebouwde kom.  
  Deze bebouwde kom stelt de provincie vast.
 • Wegenverkeerswet: 
  Bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet 1994 geeft de grenzen aan waarbinnen verschillende verkeersregels gelden. Het gaat dan vooral om de maximale snelheid. Binnen de bebouwde kom is de maximale snelheid 50 km per uur. Buiten de behouwde is de maximale snelheid 80 km/u, 100 km/u of 120 km/u afhankelijk van het type weg. 
  Deze bebouwde komstelt de gemeente vast.
 • Omgevingsplan: 
  In een omgevingsplan kan de gemeente een bebouwde kom vaststellen waarbinnen andere regels gelden dan buiten die bebouwde kom. Bijvoorbeeld als het gaat om het lozen van huishoudelijke afvalwater. 
  Deze bebouwde kom stelt de gemeente vast.

In de praktijk zijn deze verschillende vormen van bebouwde kom grotendeels hetzelfde gebied, maar er kunnen dus verschillen zijn.

Voorwaarden

De provincie kan besluiten de grenzen van een bebouwde kom van een gemeente aan te passen, als:

 • de provincie afspraken in de 'wegenlegger' wijzigt (in dat document staat informatie over de openbaarheid en onderhoudsplicht van wegen buiten de bebouwde kom)
 • de bebouwde kom verouderd is, in vergelijking met het Omgevingsplan
 • (binnenkort) bouwwerkzaamheden plaatsvinden
 • wettelijke regelingen moeten worden uitgevoerd die gevolgen hebben voor de bebouwde kom

Contact

De provincie bepaalt de grens van de bebouwde kom volgens de Wegenwet. Gemeenten kunnen een verzoek bij de provincie indienen voor het vaststellen van de bebouwde kom volgens de Wegenwet.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55