Vaststellen hogere grenswaarde geluidsbelasting


Er zijn regels voor hoeveel geluid bijvoorbeeld het verkeer, treinen en industriegebieden mogen maken. Dat noemen we de geluidsbelasting.

De provincie kan in specifieke gevallen een hogere grenswaarde voor geluidsbelasting vaststellen bij:

 • grote industriegebieden waarvoor de provincie de geluidsregels vaststelt
 • provinciale wegen
 • lokale spoorwegen

De provincie kan soms ook een hogere waarde vaststellen als u dat vraagt. Dit kan alleen als er echt geen andere mogelijkheid is.

Aanpak

U dient het verzoek in bij de provincie met in ieder geval de volgende gegevens:

 • de hogere grenswaarde die u wilt hebben
 • waarom u een hogere grenswaarde wilt
 • de resultaten van een akoestisch onderzoek
 • welke maatregelen u gaat nemen om geluidoverlast zoveel mogelijk tegen te gaan
 • hoe u ervoor gaat zorgen dat geluidsoverlast bij geluidgevoelige gebouwen onder de wettelijke grenswaarden blijft
 • een of meer duidelijke kaarten

Voorwaarden

De provincie kan de grenswaarden voor geluid alleen verhogen in deze situaties:

 • Maatregelen om onder de bestaande grenswaarden te blijven zijn: 
  • technisch onmogelijk
  • financieel onmogelijk
 • U gaat er alles aan doen om geluidsoverlast zoveel mogelijk tegen te gaan.
 • De geluidsoverlast blijft bij geluidgevoelige gebouwen (bijv. ziekenhuizen, scholen, verzorgingshuizen etc.) onder de wettelijk grenswaarden.

Termijn

De provincie neemt binnen 6 maanden een besluit op uw aanvraag. De provincie neemt eerst een ontwerpbesluit, dat 6 weken ter inzage ligt. In die periode kan iedereen die ermee te maken heeft, op het ontwerpbesluit reageren. Hierna neemt de provincie een definitief besluit.

De beslistermijn van 6 maanden kan de provincie verlengen als zij extra gegevens moet opvragen. Bij heel ingewikkelde aanvragen kan de provincie de beslistermijn verlengen met een redelijke termijn.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het definitieve besluit van de provincie, kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Dit kan alleen als de belanghebbende heeft gereageerd op het ontwerpbesluit. Daarna kunnen belanghebbenden nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is het besluit definitief.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55