Uitrit aan provinciale weg aanleggen of aanpassen


Wilt u een uitweg aanleggen, verplaatsen of wijzigen vanaf uw perceel naar een provinciale weg? Dan heeft u heeft hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Hoe u een aanvraag kunt indienen, kunt u vinden op deze pagina onder het kopje: Indienen aanvraag.

Beoordeling

Uw aanvraag wordt onder andere beoordeeld op de verkeersveiligheid, de bruikbaarheid van de weg, het veilig en doelmatig gebruik van de weg, de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving, dan wel de bescherming van groenvoorzieningen.

Op wegen die zijn aangewezen als stroomweg of als gebiedsontsluitingsweg waarop geen landbouwverkeer of langzaam verkeer is toegestaan, is een uitweg niet toegestaan.

Kaart wegcategorieën

Ten aanzien van uitwegen op gebiedsontsluitingswegen opengesteld voor landbouwverkeer en op erftoegangswegen gelden de volgende voorwaarden:

  • Per woning wordt maximaal 1 uitweg toegestaan;
  • Per bedrijf/landbouwperceel worden maximaal 2 uitwegen toegestaan;
  • De uitweg dient volgens standaardafmetingen en -materiaal gerealiseerd te worden.

Kosten

In verband met onder andere de verkeersveiligheid, worden de werkzaamheden door of in opdracht van de provincie Drenthe uitgevoerd.

Kosten voor aanleg, verplaatsen, wijzigen of verwijderen van de uitweg en de kosten van te treffen (tijdelijke) voorzieningen en/of (verkeers)maatregelen als gevolg van de aanleg, verplaatsen, wijzigen of verwijderen van de uitweg, komen voor rekening van de vergunninghouder. Het onderhoud van de uitweg en eventueel aanwezige duikers komt voor rekening van de vergunninghouder.

Leges

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag is op grond van de geldende Belastingverordening provincie Drenthe een legesbedrag verschuldigd.

Indienen aanvraag

Omgevingsloket

Let op: Voor het indienen van een omgevingsvergunning heeft u DigiD of E-herkenning nodig.

Termijn

De provincie Drenthe beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen

Bezwaar en beroep

Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website: Bezwaar, beroep en zienswijzen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55