Subsidie Opruiming drugsafval


In natuurgebieden en aan de randen van dorpen en steden wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Afval dat een enorm gevaar voor mens en milieu kan opleveren.

Daarom is het belangrijk dat dit zo snel en adequaat mogelijk wordt opgeruimd door de verantwoordelijke instanties om mogelijke schade te beperken. Het opruimen kan echter veel geld kosten. Aangezien de veroorzaker van de dumping vaak niet bekend is, kunnen gemaakte kosten door grondeigenaren of gemeenten niet worden verhaald.

Om gedupeerde grondeigenaren en gemeenten niet te laten opdraaien voor opruimkosten van drugsafval,  is een provinciale subsidieregeling in het leven geroepen. Particuliere grondeigenaren kunnen via de provinciale regeling 100% van de kosten voor het opruimen van drugsafvaldumpingen vergoed krijgen tot een maximum van € 200.000. Overheden ontvangen 50% van de opruimkosten tot € 50.000,-. De kosten daarboven worden volledig vergoed tot in totaal maximaal € 200.000,-.

Deze subsidieregeling wordt voor alle provincies uitgevoerd door organisatie BIJ12.

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2023

  • Ook subsidieaanvragen onder de € 1.000,-- kunnen worden ingediend
  • Het maximale te ontvangen subsidiebedrag bedraagt 200.000 euro
  • Aanvragers die eerder de maximale vergoeding ontvingen, kunnen nu een aanvraag indienen, zodat zij alsnog een subsidie kunnen ontvangen voor de kosten die zij eerder niet gesubsidieerd konden krijgen.

Hoe vraag ik subsidie aan?

U kunt vanaf 1 januari 2021 subsidie aanvragen bij BIJ12. U kunt eventueel iemand machtigen om de aanvraag namens u aan te vragen.

Let u erop dat u de volgende bewijsstukken meestuurt:

  • Een bewijs van melding of aangifte bij de politie van de dumping van het drugsafval in de vorm van een meldingsnummer of proces-verbaalnummer.
  • Een beschrijving en foto’s van het gedumpte drugsafval en een kaart met de locatie waar het drugsafval is aangetroffen.
  • Een bewijs van de gemaakte kosten voor de afvoer en verwijdering van het drugsafval of het oppervlaktewater (afvoerbon) en/of de sanering van de bodem (saneringsverslag).

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag aanvragen met een digitaal aanvraagformulier. Dit formulier ondertekent u met een digitale handtekening. U kunt er ook voor kiezen om het aanvraagformulier uit te printen en per post of via e-mail naar ons toe te sturen.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

BIJ12

Uitvoeringsorganisatie BIJ12

Bezoek- en postadres

Leidseveer 2
3511 SB Utrecht
info@bij12.nl

Telefoon (085) 486 22 22
Fax (085) 486 22 33