Subsidie Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe 2.0


De provincie Drenthe heeft een subsidieregeling ingesteld om de kwaliteit van het recreatieve fietsnetwerk te verbeteren. Deze pagina geeft een overzicht van de subsidiemogelijkheden, voor wie de subsidie bedoeld is, en de voorwaarden die hieraan verbonden zijn.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

De subsidie is beschikbaar voor eigenaren van fietspaden in de provincie Drenthe, waaronder:

 • Gemeenten in de provincie Drenthe
 • Stichting Natuurmonumenten
 • Stichting Het Drentse Landschap
 • Staatsbosbeheer
 • Particuliere grondeigenaren

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

Je kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die de kwaliteit van bestaande recreatieve fietspaden verbeteren. Dit omvat:

Comfortverbetering

 • Verbreding van fietspaden.
 • Vervanging van een halfverharde deklaag door een verharde deklaag.
 • Onderhoud van halfverharde fietspaden, mits dit leidt tot verbreding van het fietspad.
 • Vervanging van verouderde of beschadigde asfaltdeklagen door betondeklagen.

Veiligheid

 • Verwijderen van hoogteverschillen tussen het fietspad en de berm.
 • Verbeteren van de zichtbaarheid van paaltjes en verticale elementen op of naast het fietspad.
 • Plaatsen van extra bebording voor veilig gebruik van het fietspad.

Daarnaast kan subsidie worden verstrekt voor de aanleg van nieuwe fietspaden, indien deze bijdragen aan het realiseren van ontbrekende schakels in het recreatieve fietsnetwerk.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

Projectvereisten

 • De aanvraag moet betrekking hebben op een bestaand fietspad of een ontbrekende schakel in het recreatieve fietsnetwerk.
 • Het fietspad moet aantoonbaar deel uitmaken of gaan uitmaken van het recreatieve fietsnetwerk.
 • Bij de realisatie van een ontbrekende schakel moet rekening worden gehouden met de provinciale kernkwaliteiten.
 • Het fietspad moet minimaal 2,0 meter breed zijn, tenzij dit de provinciale kernkwaliteiten significant aantast.
 • De uitvoering van de activiteiten moet binnen twaalf maanden na subsidieverlening starten en binnen drie jaar zijn afgerond.

Kostenvereisten

 • De kosten moeten direct verband houden met de subsidiabele activiteit, redelijk en aantoonbaar zijn.
 • Noodzakelijke vergunningen en leges komen ook in aanmerking voor subsidie.
 • Voorbereidingskosten kunnen gesubsidieerd worden, mits deze kosten maximaal één jaar voor de aanvraagdatum zijn gemaakt.

Subsidiebedrag

 • Voor gemeenten in Drenthe bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 400.000 per project.
 • Voor Stichting Natuurmonumenten, Stichting Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer en particuliere grondeigenaren bedraagt de subsidie 70% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 560.000 per project.
 • De voor subsidie in aanmerking komende VAT-kosten bedragen ten hoogste 10% van de totale subsidiale kosten.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Aanvraagperiode: 10 juni 2024 tot en met 31 oktober 2027

Subsidieplafond voor 2024: € 1.500.000,-

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55