Registratieplicht voor onttrekking grondwater


Als u grondwater onttrekt via een inrichting of water infiltreert, heeft u in sommige gevallen een registratieplicht bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is in dit geval de provincie of het waterschap. U moet aan de volgende verplichtingen voldoen:  U moet een registratie bijhouden van de gemeten hoeveelheden (grond)water die worden onttrokken of geïnfiltreerd. U moet elk jaar in januari of, bij beëindiging van de werkzaamheden binnen een maand, opgave doen van de per kwartaal onttrokken of geïnfiltreerde hoeveelheid (grond)water. U geeft bij deze opgave eventuele wijzigingen in de inrichtingen door. Als u water infiltreert, bent u ook verplicht de kwaliteit van het water te meten, te registreren en daarvan opgave te doen.

Voorwaarden

U moet een installatie ter registratie opgeven wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:U wilt grondwater onttrekken of water infiltreren. Deze activiteiten zijn niet van de registratieplicht uitgezonderd op grond van een provinciale verordening.

Aanpak

U dient de opgaven te verstrekken aan de provincie(s) waarin de werkzaamheden worden verricht.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55