Reconstructieplan, schadevergoeding


In een reconstructieplan staan plannen voor de herinrichting van een gebied. Het doel van een reconstructieplan is goede ruimtelijke en economische structuur (onder meer voor landbouw, bos, recreatie, water, milieu en infrastructuur) en een goed woon, - werk en leefklimaat te stimuleren. Lijdt u als gevolg van het ontwerp of de vaststelling van een reconstructieplan schade? Dan kunt u daarvoor van de betrokken provincie schadevergoeding krijgen. Het moet dan gaan om schade die niet voor uw rekening komt en niet op een andere manier vergoed wordt.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor de schadevergoeding als aan 1 van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U lijdt schade als gevolg van het ontwerp van een reconstructieplan. Bijvoorbeeld als uw grond is betreden, graaf- of meetwerkzaamheden verricht zijn of tekens zijn opgesteld; of
  • U lijdt schade als gevolg van de vaststelling van een reconstructieplan. Bijvoorbeeld doordat u eigen stallen niet meer of alleen voor bepaalde doelen mag gebruiken.

Daarnaast is vereist dat het gaat om schade die terecht niet voor uw rekening dient te komen en niet op een andere manier vergoed wordt (bijvoorbeeld door aankoop of onteigening).

Contact

U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Als de provincie een schadevergoeding toekent, dan kunt u op verzoek een voorschot krijgen.

Termijn

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55