Ontheffing voor een standplaats


U bent eigenaar van een mobiel verkooppunt, zoals een ijs- of snackwagen en u wilt een standplaats innemen op een locatie langs een weg of vaarweg in beheer bij de provincie Drenthe, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Locatievereisten

Ten aanzien van de locatie dient u rekening te houden met in ieder geval de volgende voorwaarden:

  • langs stroomwegen is het innemen van standplaatsen niet toegestaan.
  • de standplaats moet op veilige afstand vanaf de (vaar)weg ingenomen kunnen worden.
  • Gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen: indien parkeren naast de weg met toegang via een zijweg mogelijk is of in combinatie met een bestaande rust-/parkeerplaats. Enkelzijdige verkoop kan dan plaatsvinden aan de kant van de weg waar een fietspad aanwezig is.
  • het innemen van een standplaats vanuit verkeersveiligheids- en/of beheersbelang verantwoord is.

Overige vereisten

Deze zijn vastgesteld in de Beleidsregel standplaatsen Drenthe

Indienen aanvraag

Omgevingsloket

Let op: Voor het indienen van een omgevingsvergunning heeft u DigiD of E-herkenning nodig.

Kosten

Voor het gebruik van het provinciale grondgebied wordt een huurovereenkomst met vergunninghouder gesloten.

Leges

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag is op grond van de geldende Belastingverordening provincie Drenthe een legesbedrag verschuldigd.

Termijn

De provincie Drenthe beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website: Bezwaar, beroep en zienswijzen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55