Ontgrondingen en ontgrondingsvergunning


Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:  zandwinning waterberging natuurontwikkeling  U moet de ontgrondingsvergunning altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Vergunning nodig?

Op grond van de ontgrondingenwet is voor veel ontgrondingen een vergunning nodig. Daarnaast is in hoofdstuk 7 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe geregeld voor welke soorten ontgrondingen er een uitzondering is en er vrijstelling van de vergunningplicht is. Een vergunning kan alleen worden aangevraagd met een vastgesteld formulier. Dit formulier dient u volledig in te vullen en alle gevraagde informatie te vertrekken.

In veel gevallen moet ook bij een vrijstelling een melding gedaan worden voordat gestart mag worden met de werkzaamheden.

Melding

Degene die voornemens is een ontgronding uit te voeren, waarbij 1.000 m3 of meer bodemmateriaal wordt afgevoerd of in depot gezet, dient dit uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de werkzaamheden aan Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van een door hen vastgesteld formulier te melden. Dit formulier dient u volledig in te vullen en alle gevraagde informatie te verstrekken.

Procedure

Voordat u een vergunning aanvraagt dient u via de mail of via het vooroverlegformulier contact op te nemen met de provincie voor een vooroverleg. U dient bij uw bericht aan te geven welk plan u ten uitvoer wil brengen. Hierbij dient u tevens een situatieschets/ kaartmateriaal bij te voegen. Een medewerker van de provincie zal u dan benaderen om een afspraak met u te maken. In dit gesprek zal u geïnformeerd worden over de procedure en tevens zal u inhoudelijke informatie over ontgrondingen verstrekt worden. Een aanvraagformulier vult u dus pas in nadat u een vooroverleg met de provincie heeft gehad.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Documenten

Bij de formulieren wordt in sommige gevallen om bepaalde formats gevraagd. Die kunt u hieronder downloaden.

Bij wie moet ik zijn?

In de meeste gevallen is de provincie waar zich het werk bevindt bevoegd. In geval de ontgronding zich in rijkswateren bevindt is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) het bevoegd gezag. U zult dan contact op moeten nemen met dit ministerie.

Meer informatie over digitaal ondertekenen