Ontgrondingen en ontgrondingsvergunning


Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

 • zandwinning
 • waterberging
 • natuurontwikkeling

U vraagt een omgevingsvergunning aan voor de activiteit 'Ontgrondingsactiviteit op land, in regionale wateren en in een winterbed van een rivier'.

U moet de omgevingsvergunning voor ontgrondingsactiviteiten altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling. Wanneer een vrijstelling geldt, ziet u in de vergunningencheck van het Omgevingsloket.

Bevoegd gezag

In de meeste gevallen zal de provincie het bevoegd gezag zijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Alleen als u een aanvraag indient waarin u naast de ontgronding ook nog voor andere activiteiten (bv  bouw van een woning, het afwijken van het bestemmingsplan) een omgevingsvergunning aanvraagt en de ontgronding minder is dan 100.000 m3, dan is de gemeente het bevoegde gezag.

Aanpak

Vooroverleg

Overleg eerst met de provincie (of indien van toepassing met de gemeente) voordat u een aanvraag indient via het DSO. Hiermee voorkomt u onnodige vertraging in het vergunningentraject.

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in: voor uzelf: met DigiD
 • voor een bedrijf: met eHerkenning

U geeft de volgende informatie bij uw aanvraag: soort

 • werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres)
 • hoeveelheid en diepte van de ontgronding soort materiaal dat u gaat afgraven
 • datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur
 • adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar.

Voorwaarden

De voorwaarden om een ontgrondingvergunning te krijgen zijn onder andere:

 • De ontgronding past binnen het provinciaal omgevingsbeleid
 • De ontgronding past binnen het gemeentelijk omgevingsplan, en de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

Termijn

De termijn voor een beslissing op uw vergunningsaanvraag hangt af van de (mogelijke) impact die uw bedrijf heeft op de omgeving. Er zijn twee mogelijkheden:

Standaardprocedure

De (mogelijke) impact op de omgeving is klein. Bij de standaardprocedure neemt de provincie binnen 8 weken een beslissing. Maar wanneer de provincie dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken. De vergunning treedt in werking op de dag dat deze is bekendgemaakt.

Uitgebreide procedure

De (mogelijke) impact op de omgeving is groot. Bij de uitgebreide procedure krijgen belanghebbenden de kans om te reageren op uw plannen. Soms moet de provincie ook de impact op de omgeving verder onderzoeken. Het duurt gemiddeld een half jaar voordat de provincie een definitief besluit kan nemen over uw vergunningaanvraag. De vergunning treedt in werking op de dag dat deze is bekendgemaakt.

Bezwaar en beroep

Heeft u een vergunning aangevraagd? Dan gelden er twee procedures.

Standaardprocedure:

 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de provincie op uw aanvraag, kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na ontvangst van de beslissing.
 • Bent u het hierna niet eens met de uitspraak? Dan kunt u binnen zes weken weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Uitgebreide procedure:

 • De provincie legt het ontwerpbesluit zes weken ter inzage.
 • Belanghebbenden kunnen reageren op het ontwerpbesluit door het indienen van een zienswijze.
 • Hierna neemt de provincie een definitief besluit.
 • Wanneer u een zienswijze heeft ingediend, kunt u tegen dat besluit in beroep gaan bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Landelijk: Omgevingswet, artikel 2.1
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), hoofdstuk 16
Provincie Drenthe: Provinciale omgevingsverordening, hoofdstuk 8

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Bij wie moet ik zijn?

In de meeste gevallen is de provincie waar zich het werk bevindt bevoegd. In geval de ontgronding zich in rijkswateren bevindt is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) het bevoegd gezag. U zult dan contact op moeten nemen met dit ministerie.