Omgevingsvergunning water


Gaat u activiteiten of werkzaamheden uitvoeren in de buurt van een dijk of water? Of wilt u afvalwater lozen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. Soms moet u alleen een melding doen of een ontheffing aanvragen.

Bij wie u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moet aanvragen of een melding moet doen, heeft te maken met waar u gaat werken. Weet u niet zeker waar uw activiteit onder valt? Neem contact op met de provincie of met het waterschap waar u de activiteiten gaat uitvoeren.

Voert u een activiteit uit zoals lozen of pompen in oppervlaktewater of met grondwater en heeft de activiteit weinig gevolgen voor de waterkwaliteit? Dan is het vaak voldoende om hiervan een melding te doen. Zijn de gevolgen groter? Dan heeft u een omgevingsvergunning water nodig. Dit noemen we ook wel een omgevingsvergunning wateractiviteit. Het gaat dan om het onttrekken van grotere hoeveelheden water aan de grond of het lozen van grondwater, oppervlaktewater of regenwater (hemelwater). Voorbeelden van activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning water nodig is, zijn:

 • het lozen of storten van stoffen op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot of rivier)
 • het onttrekken van grote hoeveelheden grondwater voor industrieel gebruik
 • werkzaamheden bij een waterstaatswerk (bijvoorbeeld een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg, of dijk)

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning water aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen, een melding moet doen of een ontheffing moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Voorwaarden

U wilt gebruikmaken van grondwater, oppervlaktewater of regenwater. De omgevingsvergunning water gaat niet over leidingwater.

Termijn

De provincie publiceert het besluit binnen 8 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend. De provincie kan deze termijn met 6 weken verlengen.

De beslistermijn is 6 maanden wanneer uw activiteit (misschien) een grote impact heeft op het milieu. Dit is bijvoorbeeld het geval als u:

 • stoffen wilt lozen vanuit een IPPC-installatie of een Seveso-inrichting
 • stoffen wilt lozen vanuit een koelinstallatie met een warmtekracht van meer dan 50 MW
 • het reinigingswater wilt lozen na het schoonmaken van ruimtes waarin gevaarlijke stoffen zaten (bijv. opslagtanks, tankauto’s etc.)

Ook dan kan de provincie de termijn met 6 weken verlengen binnen de eerste 8 weken na de aanvraag.

Binnen de termijn van 6 maanden kunt u een ontwerpbesluit 6 weken inkijken. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na deze 6 maanden publiceert de provincie de aanvraag en de definitieve vergunning en kunt u het 6 weken inkijken.

Bezwaar en beroep

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de provincie.

Bij een uitgebreide procedure mag iedereen een mening (zienswijze) geven over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55