Omgevingsvergunning voor het milieu wijzigen


Als de provincie voor uw bedrijf een omgevingsvergunning heeft afgegeven en u brengt veranderingen aan in de bedrijfsvoering, dan moet u in bepaalde gevallen een veranderingsvergunning aanvragen. Een veranderingsvergunning geldt voor een deel van het bedrijf en alleen voor de wijzigingen die u aanvraagt. Soms moet u een revisievergunning aanvragen. Deze geldt voor het hele bedrijf. Beide vergunningen vraagt u aan bij de provincie via het Omgevingsloket online. Als u een omgevingsvergunning voor het milieu aanvraagt, dan heeft deze misschien gevolgen voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan die ook gevolgen voor de natuur heeft. Dan vraagt de gemeente bij de provincie een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het aspect natuur aan. Geeft de provincie deze verklaring niet af? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Voorwaarden

U vraagt een veranderingsvergunning aan, als 1 of meer van de volgende voorwaarden van toepassing zijn: De verandering in het bedrijf leidt tot een situatie die in strijd is met de omgevingsvergunning voor het milieu. De verandering levert een situatie op die niet overeenstemt met de vergunning (ook als dit niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan de vergunning toelaat).De verandering leidt tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend. De provincie kan een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeven. Hierin kunnen voorwaarden staan om de natuur te beschermen. Bijvoorbeeld maatregelen die u moet nemen om beschermde planten- of dierensoorten te beschermen.

Aanpak

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op Omgevingsloket online. Zijn er gevolgen voor beschermde natuurgebieden, planten of diersoorten? Dan kan het zijn dat u ook een natuurbeschermingsvergunning aan moet vragen. Misschien leidt de verandering in de bedrijfsvoering tot het uitvoeren van verschillende activiteiten. Als deze activiteiten op hetzelfde moment moeten worden uitgevoerd, dan moet u de vergunningen ook in een keer aanvragen. Bijvoorbeeld als u uw bedrijf wilt uitbreiden met een betoncentrale. Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het bouwen van een bouwwerk, namelijk de betoncentrale. In dezelfde aanvraag vraagt u ook een veranderingsvergunning voor het milieu aan. De provincie neemt hierna 1 besluit over beide aanvragen.

U overlegt eventueel met de provincie. U vraagt de veranderingsvergunning aan bij de provincie via het Omgevingsloket online. In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft.

Termijn

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag. Neemt de provincie een besluit na deze termijn? Dan krijgt u automatisch de aangevraagde vergunning.

Bij een vergunning voor gebiedsbescherming of soortenbescherming, of bij bepaalde (meer complexe) gevallen is de beslistermijn 6 maanden. Ook dan kan de provincie de termijn met 6 weken verlengen binnen de eerste 8 weken na de aanvraag. Als de provincie een besluit neemt na deze termijn, dan krijgt u in dit geval niet automatisch de aangevraagde vergunning. Binnen de termijn van 6 maanden legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd. Ook deze worden 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Gaat het om een vergunning met een beslistermijn van 6 maanden? Dan kunnen degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55