Milieuverslag bedrijven opstellen


Voert uw industriële bedrijf activiteiten uit die slecht zijn voor het milieu op het gebied van afval, energie- en watergebruik? Dan moet u elk jaar een milieuverslag opstellen over uw bedrijf. Dit heet het integraal PRTR-verslag. PRTR is de afkorting van Pollutant Release and Transfer Register (Register van uitstootgegevens en overbrenging van verontreinigende stoffen). U moet bijvoorbeeld opschrijven hoeveel stoffen er vrijkomen die de lucht, het water en de bodem vervuilen.

Komt er te veel vrij van 1 of meer stoffen op de stoffenlijst (zoals methaan, koolmonoxide of kooldioxide)? Dan moet u dit laten weten aan de instantie die aan u de omgevingsvergunning heeft gegeven. Als u meer uitstoot van een stof dan de hoeveelheid in Bijlage II van de PRTR-verordening, moet u een verslag maken voor die stof.

U verstuurt het verslag via het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). Het komt bij de juiste instantie terecht, bijvoorbeeld de provincie. Die instantie stuurt de gegevens daarna ook naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U heeft een industrieel bedrijf in een van de volgende sectoren: energie, productie en verwerking van metalen, minerale en chemische industrie, afval- en afvalwaterbeheer, productie en verwerking van papier en hout, intensieve veeteelt en aquacultuur, de voedsel- en drankensector (als het gaat om dierlijke en plantaardige producten) en bepaalde overige activiteiten.
  • Uw bedrijf kan een bepaalde hoeveelheid verwerken (in Bijlage I van de PRTR-verordening) zodat het daarmee onder de PRTR-regeling valt.
  • Uw bedrijf brengt meer stoffen in het milieu dan mag en moet daarom een PRTR-verslag opstellen. U leest in Bijlage II van de PRTR-verordening hoeveel er mag vrijkomen.

Aanpak

U stuurt het verslag voor 1 april na het verslagjaar. Gebruik hiervoor het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV).

Wilt u dat uw bedrijfs- of fabricagegegevens geheim blijven? Vraag dat dan bij de instantie die aan u de omgevingsvergunning heeft gegeven.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55