Lozing koelwater in de bodem, ontheffing


Bedrijven moeten een ontheffing hebben als bij het verrichten van activiteiten koelwater in de bodem wordt geloosd. 'Koelwater' is water dat uitsluitend is gebruikt voor koeldoeleinden en waaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd. Wilt u bedrijfsmatig andere vloeistoffen dan koelwater lozen in de bodem? Ook dan heeft u een ontheffing nodig.
Een ontheffing voor het verbod koelwater lozen in de bodem is gebonden aan de volgende geldigheidsduur:

  • een ontheffing voor het lozen van koelwater heeft een geldigheid van maximaal 10 jaar
  • een ontheffing voor het lozen van overige vloeistoffen is maximaal 4 jaar geldig

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor ontheffing op het verbod als u voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden hebben betrekking op het volgende:

  • de manier van lozen
  • de samenstelling en de hoeveelheid van de te lozen vloeistof
  • het onderzoek naar de samenstelling van de vloeistoffen
  • de toestand van de bodem

Wilt u overige vloeistoffen lozen? Dan moet u kunnen aantonen dat aansluiting op de riolering of een andere afvoer manier niet mogelijk is. Ook mogen de vloeistoffen geen schadelijke stoffen bevatten zoals lood, kwik, cyaniden, minerale oliën, koolwaterstoffen, zilver of titaan.

Contact

U vraagt een ontheffing voor de lozing van koelwater of overige vloeistoffen aan bij de gemeente.

Een bedrijf dat in het bezit is van een omgevingsvergunning voor het milieu, moet voor de ontheffing contact opnemen met de instantie die deze vergunning heeft afgegeven. Dit kan het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) of de provincie zijn.

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie als het gaat om lozingen van ter plaatse onttrokken grondwater of een lozing op een diepte van meer dan 10 meter beneden maaiveld.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55