Lozing afvalwater in de bodem


Afvalwater is al het water dat u bedrijfsmatig of als particulier wilt of moet lozen. Bij bedrijven komt tijdens productieprocessen vaak afvalwater vrij, zoals koelwater of verontreinigd water. Ook afvloeiend regenwater van een bedrijfsweg wordt gezien als afvalwater.

U mag alleen afvalwater in of op de bodem lozen als u hiervoor een vergunning of ontheffing aanvraagt bij de provincie. Sommige lozingen hoeft u alleen te melden bij de provincie als u zich aan algemene regels houdt.

In enkele gevallen vraagt u de vergunning of ontheffing aan bij de gemeente of meldt u daar uw lozing.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een vergunning of ontheffing van de provincie als:

  • een bedrijf al een omgevingsvergunning van de provincie heeft
  • het gaat om lozingen buiten bedrijven op een diepte van meer dan 10 meter beneden het maaiveld.
  • de lozingen samengaan met de onttrekking van grondwater of infiltratie van water voor:
  • industriële toepassingen van meer dan 150.000 m3 per jaar
  • de openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem

De provincie kan aanvullende voorwaarden opstellen voor lozingen op de bodem. Deze voorwaarden staan in een provinciale verordening. Hierin geeft de provincie ook aan of er aanvullende voorwaarden worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Aanpak

U vraagt een vergunning of ontheffing voor het lozen van afvalwater aan via het Omgevingsloket online (Olo). Hier ziet u ook voor welke lozing u alleen een melding hoeft te doen. U kunt de melding dan meteen doorgeven. In het Olo ziet u ook of u uw aanvraag of melding doet bij de provincie of bij de gemeente.

Termijn

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag. De provincie kan deze termijn verlengen met 6 weken.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag van een vergunning of ontheffing. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Tegen een melding kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55