Kabels en leidingen aanleggen en beheren in of bij provinciale (vaar)weg


De provincie heeft (vaar)wegen in eigendom, beheer en onderhoud. Wilt u kabels en/of leidingen leggen, verleggen en/of verwijderen in, onder of langs provinciale (vaar)wegen, dan moet daarvoor bij de provincie een omgevingsvergunning of toestemming worden aangevraagd.

Leges

Telecom

Voor aanvragen die onder de Telecommunicatiewet vallen hoeft u geen leges te betalen.

Nuts

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag is op grond van de geldende Belastingverordening provincie Drenthe een legesbedrag verschuldigd.

Aanpak

Zo doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u alleen een melding hoeft te doen. U kunt dit meteen doen.
  • Log in met eHerkenning.

Termijn

De provincie Drenthe beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Een melding doet u minimaal 4 weken voor de werkzaamheden beginnen.

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag. Maar wanneer de provincie dat nodig vindt, kan de provincie deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55