Subsidie Investeringsregeling reductie stikstof


Deze subsidie heeft tot doel investeringen te stimuleren die bijdragen aan de vermindering van stikstofemissie binnen een agrarische onderneming. Het geven van advies door een extern deskundige over die maatregelen maakt daar ook onderdeel van uit.

Let op: het subsidieplafond is bereikt. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Voor wie

De regeling kan worden aangevraagd door agrarische ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid gevestigd in de provincie Groningen, Fryslân of Drenthe die zijn aan te merken als een onderneming die behoort tot de categorie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo's). Dit zijn de eenmanszaak, de vennootschap onder firma, de maatschap en de commanditaire vennootschap.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het laten opstellen van een advies door een extern deskundige omtrent mogelijkheden voor het verhogen van het aantal uren weidegang van de veestapel.
 • Het laten opstellen van een advies door een extern deskundige omtrent mogelijkheden voor het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen van de veestapel. Dit is inclusief advies op het gebied van graslandmanagement met als doel een lager eiwitgehalte in het gras te realiseren. De streefwaarde is 150 gram per kilo Droge Stofgehalte.
 • Het laten opstellen van een advies door een extern deskundige omtrent de voor het betreffende bedrijf meest geschikte maatregelen om de ammoniakuitstoot te verlagen.
 • Mestrobots, met of zonder watersproeier. Voorwaarde is dat het vloeroppervlak minimaal 6 keer per dag gereinigd kan worden.
 • Installaties en spoelleidingen voor het schoonsproeien van loopvloeren met water. Voorwaarde is meerdere malen daags sproeien met in totaal minimaal 10 liter water per m² bevuild oppervlak per dag. Met aanwezigheid van een mestschuif of (combinatie met een) mestrobot als voorwaarde.
 • Een registratiesysteem dat de activiteit en/of het watergebruik van sproei-installaties of mestrobots bijhoudt.
 • Installaties, spoelleidingen en additieven voor het sproeien van (verdund) magnesiumchloride op traditionele roostervloeren. Voorwaarde is overdag ieder uur (12 x) sproeien met magnesiumchloride (32%), aangelengd met water in een verhouding 1:8, in overeenstemming met de condities en instellingen die vast zijn gesteld op basis van het meest recente onderzoek (zie appendix voor de huidige condities en instellingen). Met het oog op het nog experimentele karakter van deze maatregel kunnen aanvragen van ten hoogste 50 bedrijven worden gehonoreerd en zal er, indien nodig, een selectie van 50 bedrijven worden gemaakt op basis van volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.
 • Aanleg of uitbreiding van opslag- en opvangcapaciteit voor regenwater en van capaciteit voor mestopslag alleen in combinatie met één van de bovenstaande maatregelen of in combinatie met het laten opstellen van een advies.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De hoogte van de subsidie voor het opstellen van een advies door een externe deskundige bedraagt maximaal € 1.500,00 per advies.
 • Er kan maximaal twee keer een advies worden opgesteld. De totale subsidie voor het opstellen van advies door een externe deskundige bedraagt per agrarische onderneming daarom maximaal € 3.000,00.
 • De maximale subsidie-intensiteit voor een maatregel genoemd in het openingsbesluit bedraagt 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 60.000,00 per agrarische onderneming.
 • De subsidieaanvrager mag geen onderneming in moeilijkheden zijn.
 • Voor een verleende subsidie voor het opstellen van een advies geldt dat de kosten van het advies rechtstreeks worden uitbetaald aan de externe deskundige die het advies heeft opgesteld.
 • Alleen kosten waarvoor een verplichting is aangegaan na indiening van de aanvraag, komen voor subsidie in aanmerking.
 • Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen tot het moment dat het subsidieplafond wordt overschreden.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Voor deze regeling is (nog) geen einddatum bepaald. Zodra er wel een einddatum is zullen we dat op deze pagina vermelden.

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.nl 
Telefoon (050) 522 49 21