Milieubeheer, gedoogbeschikking


Voor het milieubeheer binnen de provincie gelden regels. Wanneer u niet kunt voldoen aan deze regels op het gebied van milieubeheer, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden een gedoogbeschikking aanvragen bij de provincie. Een gedoogbeschikking is een besluit om tijdens een bepaalde periode niet tegen de activiteit op te treden.

Voorwaarden

U kunt een gedoogbeschikking aanvragen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er is sprake van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld een overmachts- of een overgangssituatie.
  • Er is een complete aanvraag voor een vergunning of een ontheffing ingediend bij de gemeente. Bovendien is er goede kans dat de vergunning of ontheffing wordt verleend.
  • De aanvrager dient de aanvraag voor een vergunning of ontheffing op tijd in.
  • Er zijn goede redenen voor de gedoogbeschikking.
  • De activiteit kan op verantwoorde wijze plaatsvinden.
  • De belangen van derden worden niet geschaad.
  • U toont schriftelijk het belang van de aanvraag aan. Dit belang weegt zwaarder dan het belang van strikte handhaving van de milieuregels.
  • U als bedrijf stelt een schriftelijke verklaring op waarin u aangeeft bereid te zijn de gestelde afspraken na te leven.

Contact

U vraagt de gedoogbeschikking aan bij de provincie.

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek wordt een beslissing genomen door de provincie.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55