Beschermd natuurmonument en Natura 2000-gebied, schadevergoeding


Als een gebied tot beschermd natuurmonument of Natura-2000-gebied is verklaard, kan dit belangrijke gevolgen hebben voor de activiteiten die in de omgeving en in het gebied plaats mogen vinden. U kunt in aanmerking komen voor een schadevergoeding als u schade hiervan ondervindt. De provincie kan u vragen om uw verzoek nader toe te lichten. Ook kan de provincie de schadebeoordelingscommissie om advies vragen.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor schadevergoeding als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U heeft schade geleden als gevolg van:
    • een verklaring van een gebied tot beschermd natuurmonument of Natura-2000-gebied
    • het weigeren van een vergunning
    • de aan een vergunning verbonden voorwaarden
  • Deze schade hoort niet (helemaal) voor uw rekening te komen
  • De vergoeding van de schade is niet (voldoende) verzekerd door aankoop, onteigening of andere maatregelen.

Contact

U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie waar het beschermd natuurmonument of het Natura-2000-gebied ligt.
Is het besluit waardoor de schade is veroorzaakt, genomen door de minister van Economische Zaken (EZ)? Dan vraagt u de schadevergoeding bij de minister aan.

Termijn

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek.

De provincie kan advies vragen bij schadebeoordelingscommissie. Bij inschakeling van de schadebeoordelingscommissie volgt de beslissing na 26 weken.

Bezwaar en beroep

U kunt schriftelijk of mondeling reageren op het advies van de schadebeoordelingscommissie. Doe dit rechtstreeks bij de schadebeoordelingscommissie.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55