Klachten over een overheidsopdracht/aanbesteding


Heeft u een klacht over een overheidsopdracht en/of aanbesteding van de provincie Drenthe? Dan kunt u uw klacht indienen via het formulier Klachten over een overheidsopdracht/aanbesteding.

Klachtenloket

De provincie Drenthe heeft een onafhankelijk klachtenloket, dat de klachten over overheidsopdrachten/aanbestedingen behandelt.

Op de behandeling van de klachten is de Klachtenregeling aanbesteden provincie Drenthe 2023 (hierna: klachtenregeling) van toepassing. In de klachtenregeling staat hoe de provincie met een klacht omgaat.

Wie kunnen er klagen?

U kunt klagen als u een natuurlijk persoon/rechtspersoon of diens onderaannemer bent, die belang heeft bij de verwerving van een specifieke overheidsopdracht. Ook kunt u klagen als u een brancheorganisatie of branche gerelateerd adviescentrum bent, die optreedt namens een of meerdere leden.

Waarover kunt u klagen?

Klagers kunnen over het volgende klagen:

  • een ontwerpklacht. Hierbij gaat het om een klacht die ziet op de door de provincie gestelde eisen, contractvoorwaarden, selectiecriteria, gunningscriteria of andere aspecten van de inrichting van de aanbestedingsprocedure;
  • een terzijdeleggings-, selectie-, gunnings- of intrekkingsbeslissing of
  • een opdracht die de provincie volgens u had moeten aanbesteden of dit via een niet-passende procedure heeft aanbesteed.

Om in aanmerking te komen voor de behandeling van een klacht, dient een klacht binnen een bepaalde termijn bij het klachtenloket te worden ingediend. Voor verschillende aanbestedingsprocedures gelden er verschillende termijnen. Ook kent elke soort klacht zijn eigen termijn, zie hiervoor de klachtenregeling.

Wat dient u in de klacht te vermelden?

In de klacht moeten een aantal zaken staan om in behandeling te worden genomen. De klacht kunt u indienen via het formulier 'Klachten over een overheidsopdracht/aanbesteding'. Voor het invullen van dit formulier heeft u DigiD of eHerkenning (rechtspersonen) nodig.

De klacht is schriftelijk, in de Nederlandse taal opgesteld, en bevat ten minste:

  1. de naam, het telefoonnummer en het (e-mail)adres van de klager
  2. de dagtekening
  3. de naam en het kenmerk van de aanbesteding waarop de klacht betrekking heeft
  4. een beschrijving en onderbouwing van de klacht
  5. indien mogelijk, een voorgestelde oplossing(srichting) voor de klacht

Een klacht ingediend, wat nu?

Na indiening van de klacht, ontvangt u van het klachtenloket een ontvangstbevestiging. Indien uw klacht voldoet binnen de kaders van de klachtenregeling, neemt het klachtenloket de klacht zo snel mogelijk in behandeling. Het klachtenloket verstrekt gelijktijdig een advies aan klager en de aanbestedende dienst over de gegrondheid van de klacht.

Vragen

Meer informatie over de klachtenprocedure kunt in de klachtenregeling vinden. U kunt ook uw vragen over de klachtenprocedure stellen aan het klachtenloket: aanbestedingsklachten@drenthe.nl.