Klachten/meldingen over uitvoering wettelijke taken door gemeenten, waterschappen of gemeenschappelijke regelingen


Heeft u een klacht/melding over de uitvoering van een wettelijke medebewindstaak door een gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling? Dan kunt u uw klacht/melding doorgeven aan de provincie Drenthe.

De rol van de provincie

De provincie heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Met medebewindstaken worden hier bedoeld de taken die de rijksoverheid in wetten aan de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen opdraagt om uit te voeren. Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen overheden. Het gaat om het toezicht op die domeinen waarvoor de provincie als toezichthoudend orgaan is aangewezen. Dit is interbestuurlijk toezicht, kortweg IBT. Bij IBT gaat het om het toezicht van de ene overheid op de uitvoering van taken door de andere overheid.

Klacht/melding over uitvoering wettelijke medebewindstaak

Heeft u een klacht/melding over de uitvoering van een wettelijke medebewindstaak door een gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling? Dan kunt u uw klacht/melding doorgeven aan de provincie Drenthe. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden:

Uw klacht/melding heeft betrekking op een van de toezichtdomeinen

Bij gemeenten gaat het om een klacht/melding op een van de volgende toezichtdomeinen:

 • ruimtelijke ordening
 • omgevingsrecht
 • monumenten
 • huisvesting statushouders
 • archief

Bij waterschappen gaat het om een klacht/melding op een van de volgende toezichtdomeinen:

 • water (toezicht verdeeld tussen provincies, naar grondgebied)
 • omgevingsrecht (tussen de toezichthouders is afgesproken dat de vestigingsplaats bepaalt welke provincie het primaat heeft op dit domein; alleen het waterschap Drents Overijsselse Delta is statutair in Drenthe gevestigd)
 • archief (vestigingsplaats bepaalt welke provincie toezichthouder is op dit domein; alleen het waterschap Drents Overijsselse Delta is statutair in Drenthe gevestigd)

Bij gemeenschappelijke regelingen gaat het om een klacht/melding op het toezichtdomein:

 • archief (vestigingsplaats bepaalt welke provincie toezichthouder is op dit domein)

Op de hierboven genoemde domeinen houdt de provincie systematisch toezicht. Op overige domeinen wordt toezicht waar nodig incidentgericht uitgevoerd. Dat gebeurt alleen als de provincie een toezichthoudende rol heeft.

Uw klacht/melding gaat over een besluit dat in strijd is met het recht of het algemeen belang. Of over het niet of niet voldoende uitvoeren van een wettelijke taak

Het bestuur van een gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling

 • neemt een besluit dat in strijd is met het recht of het algemeen belang; of
 • voert een wettelijke taak niet of niet voldoende uit.

U heeft uw klacht/melding eerst bij betrokken gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling neergelegd

U heeft uw klacht/melding eerst bij betrokken gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling zelf neergelegd. De procedure hiervoor is afgerond. Dit betekent dat u niet alleen uw klacht/melding bij het college van Burgemeester en Wethouders (B en W) of het dagelijks bestuur heeft neergelegd. Maar ook bij de gemeenteraad of het algemeen bestuur. De gemeenteraad en het algemeen bestuur hebben namelijk een controlerende rol binnen de gemeente dan wel het waterschap of de gemeenschappelijke regeling.

Er is geen bezwaar of beroep mogelijk

Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep bij of tegen betrokken gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling in te dienen.

Het betreft Drenthe

Het gaat om een klacht/melding over een gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling in Drenthe.

Gaat het over beleid of wijze van omgang?

De provincie heeft geen taak als uw klacht/melding gaat over:

 • beleid van een gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling;  of
 • de manier waarop medewerkers met u omgaan.

Voorbeelden hiervan zijn: klachten/meldingen over geldbesteding aan bepaalde onderwerpen, lange behandelduur van aanvragen/bezwaarschriften/klachten/meldingen, niet reageren op vragen en verzoeken om informatie, (telefonische) bereikbaarheid, geen goede behandeling tijdens gesprekken.
Voor klachten/meldingen hierover kunt u terecht bij betrokken gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling zelf.

Klacht/melding doorgeven aan de provincie Drenthe?

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Wij raden aan om uw klacht/melding aan ons door te geven via het digitale formulier.

Wat gebeurt er met uw klacht/melding?

We kijken eerst of het om een klacht/melding gaat die betrekking heeft op het interbestuurlijk toezicht van de provincie op de gemeenten, waterschappen of gemeenschappelijke regelingen. Ook wordt bekeken of voldaan is aan alle genoemde voorwaarden voor het indienen van een klacht/melding.

Als uw klacht/melding niet in behandeling wordt genomen, ontvangt u hiervan bericht. Als uw klacht/melding wel in behandeling wordt genomen, krijgt u ook bericht en wordt u op de hoogte gehouden van de afhandeling. Daarbij kan u gevraagd worden een kopie te geven van betrokken stukken. Zoals de afhandeling van uw klacht/melding door betrokken gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling.


Klacht of melding indienen

U kunt uw klacht/melding over de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen of gemeenschappelijke regelingen doorgeven via het digitale formulier. U hoeft dit formulier niet digitaal te ondertekenen.