Provinciaole Staoten


Het bestuur van een previncie lek gloepends veul op een gemientebestuur. Provinciaole staoten kuj vergelieken met de gemienteraod en gedippeteerden met wetholders. De commissaris van de keuning kuj zien as de burgemeester van de previncie.
De commissaris wordt, net as de burgemeester, deur de 'Kroon' (dat bint de keuning en de regering) benuumd.

De provinciaole staoten bint het algemiene bestuur van de previncie Drenthe en bestaot oet 51 mensen. Ienmaol in de veer jaor kiest de Drenten van 18 jaor en older dizze volksvertegenwoordigers. Hoeveul staotenleden een previncie hef, hangt of van het antal inwoners. Het bint der op zien minst 39 en nooit meer as 83. Umdat Drenthe 482.415 inwoners hef, hef het recht op 51 staotenleden.
Ien van de eerste dinger die de staotenleden na de installaotsie doet, is het kiezen van de leden van de Eerste Kaomer. Deur te stemmen op provinciaole staoten hebt burgers zo invloed op de saomenstelling van de Eerste Kaomer.

Provinciaole staoten moet het Drèentse volk vertegenwoordigen. Zie doet dat deur met mekaor of te spreken waor het college van gedippeteerde staoten (het daogelijks bestuur van de previncie) zuch an holden mot bij heur beleid. Naodien kiekt de leden van provinciaole staoten of de gedippeteerden heur wark wal goed doet. De staotenleden moet goed op de hoogte blieven van alles wat de inwoners van Drenthe belangriek vindt en daorum holdt ze contact met de mensen.

Staotenleden kunt de gedippeteerden op verscheiden manieren controleren. Zie kunt bijveurbield een underzuuk instellen naor een bepaolde gang van zaoken of vraogen stellen over besluten van gedippeteerde staoten.

Je bint staotenlid in dieltied. Het is gien beroep. Veul staotenleden hebt bij heur staotenwark een aandere baon. Zie kriegt een vergoeding veur wark en onkosten. Aal jaor stelt de regering vast hoe hoog die vergoeding weden mag. De previncies bekiekt zölf of ze tot het hoogste bedrag gaot of niet.

Staotenleden mugt in heur daogelijks wark gien veurdiel hebben van heur staotenlidmaotschap. As een staotenlid bijveurbield advekaot is, mag e gien mensen verdedigen die een rechtszaok tegen de previncie voert. Of as een staotenlid annemer is, dan mag e gien annemerswark veur de previncie doen.

Provinciaole staoten vergaodert umdebij acht maol in 't jaor, aaid op woensdag. Elkenien mag dizze vergaoderings bijwonen. Je kunt het zien as de staoten an 't vergaodern bint, want dan wappert de vlag op het previnciehoes. Van teveuren mak de previncie op heur webstee en in de grootste noordelijke kranten bekend wanneer of de vergaoderings bint en wat der op de agenda stiet.

Mensen die kieken en lustern wilt, kunt op de publieke tribune zitten gaon. En veur de thoesblievers bint der altied lu van de pers anwezig, dat ok zie alles te weten kommen kunt deur kraant, radio of tillevisie. De commissaris van de keuning is veurzitter van de vergaodering van provinciaole staoten. Hie mag niet stemmen. Provinciaole staoten kös zölf oet de eigen leden een vice-veurzitter.