Toekomstbestendig wonen in Drenthe


Gedeputeerde Staten presenteren Drentse Woonagenda

Het college van Gedeputeerde Staten presenteert de Drentse Woonagenda onder de noemer: ‘Toekomstbestendig wonen in Drenthe’. Goed, betaalbaar en levensloopbestendig wonen zijn enkele thema’s waar het college de komende jaren op wil inzetten. Zodat wonen in Drenthe voor iedereen en in de toekomst, mogelijk is.

Samen met de twaalf gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen is de Drentse Woonagenda tot stand gekomen. Goed kunnen wonen, meer balans tussen vraag en aanbod van huur- en koopwoningen, levensloopbestendig, duurzaam én betaalbaar wonen zijn onderwerpen die belangrijk zijn en aandacht nodig hebben.

Impulsteam Wonen

Met de Woonagenda koersen Gedeputeerde Staten op de komst van een provinciaal Impulsteam Wonen. Gemeenten, corporaties en initiatiefnemers kunnen een beroep doen op dit Impulsteam. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de planvoorbereiding van woningbouwprojecten, zodat er altijd voldoende woningen zijn, of het ondersteunen van woon-zorg initiatieven van inwoners of nieuwe vormen van collectief wonen. Ook wordt een nieuw financieringsinstrument voorbereid voor initiatieven en onderdelen van herstructurering waar in de toekomst financiering voor beschikbaar zou moeten komen.

Samen wonen in Drenthe

Gedeputeerde Hans Kuipers: “In Drenthe is het leven goed: we hebben prachtige natuur en volop ruimte om erop uit te trekken voor sport en ontspanning. De leefbaarheid in deze ruimte in Drenthe vinden we heel belangrijk. Juist nu we wereldwijd al enkele maanden met de coronacrisis te maken hebben wordt bevestigd hoe belangrijk het is een fijne plek te hebben om te wonen. Vanuit het Drentse naoberschap is er een sterke drive om voor een aantal vraagstukken gezamenlijk met inwoners, corporaties, gemeenten en marktpartijen samen op te trekken. Samen komen we verder, voor jong en oud, voor nu en in de toekomst. Dat is samen wonen in Drenthe.”

Gedeputeerde Staten bieden de Drentse Woonagenda ter vaststelling aan Provinciale Staten aan. Behandeling en vaststelling is beoogd voor november van dit jaar.