Provincie Drenthe presenteert nieuwe Energie-agenda 2024-2027: Samen bouwen aan de energietransitie

Gepubliceerd op 14 mei 2024

Wonen, werken en leven, energiebronnen en energiedragers, energie-infrastructuur, de grootverbruikers in Drenthe en duurzame mobiliteit: dat zijn de focusgebieden van de Energie-agenda 2024 – 2027. De nieuwe energie-agenda, getiteld ‘Samen bouwen aan de energietransitie’ werd vandaag vastgesteld door Gedeputeerde Staten en wordt in juli ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.

De urgentie om de energievoorziening en -vraag te veranderen is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. En hoewel we het vervolg voortvarend willen aanpakken, moeten we ook realistisch blijven. De beschikbaarheid van voldoende energie en transportcapaciteit is namelijk niet langer vanzelfsprekend, maar wel voorwaardelijk voor groei en verduurzaming van de Drentse maatschappij. Deze agenda richt zich dan ook op het bouwen van een duurzaam energiesysteem, dat put uit hernieuwbare bronnen en dragers, voor de gehele Drentse samenleving.

De inspanningen uit de energie-agenda dragen bij aan het volgende doel: in 2030 wordt 40% van ons energiegebruik hernieuwbaar geproduceerd en in 2050 is Drenthe energieneutraal. Dat wil zeggen; we produceren net zoveel hernieuwbare energie, als we gebruiken voor wonen, leven en werken.

Enkele actiepunten uit de nieuwe agenda die hieraan bijdragen, zijn bijvoorbeeld:

  • Inwoners en ondernemers ondersteunen met advies en laagdrempelige financiering
  • Grootverbruikers, energiecoöperaties en maatschappelijk vastgoedeigenaren ondersteunen bij onder meer netcongestie,
  • Clustervorming in monomestvergisting stimuleren
  • Versnellingsaanpak zon op dak ontwikkelen,
  • Gehele waterstofketen stimuleren
  • Ontwikkeling energie-infrastructuur regisseren
  • Mobiliteitsinitiatieven op groengas en waterstof bevorderen

De inspanningen bouwen voort op het werk van de afgelopen jaren. Voor de uitvoering van de plannen is van belang dat we met gemeenten in gezamenlijke verantwoordelijkheid de juiste rol en taak per onderdeel kiezen. We hebben voor de totstandkoming van deze agenda dan ook gesproken met verschillende stakeholders en partijen, zodat we zeker weten dat we werken aan de juiste uitdagingen en oplossingen.

En ook in de toekomst blijft het van belang dat we goed blijven samenwerken, geeft gedeputeerde Henk Jumelet aan: “Deze agenda is tot stand gekomen na een intensief traject van bijna een jaar met bevlogen inwoners, gemeenten, betrokken collega’s, deskundigen, en andere samenwerkingspartners, bijvoorbeeld netbeheerders en belangenorganisaties. Allemaal hebben we hetzelfde belang: dat de energietransitie slaagt. En dat zullen we toch echt samen moeten doen. We hebben elkaar nodig om de energietransitie constructief aan te blijven pakken. Dat biedt perspectief voor het vervolg, want we zijn er nog niet. We gaan deze agenda uitvoeren. We gaan nog een Energievisie 2050 ontwikkelen. En dat doen we graag samen met betrokken partijen.”

De Energie-agenda 2024 –2027 wordt in juli ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Download hier de Energie-agenda: https://provincie.drenthe.nl/energietransitie.