Oplossing voor verdiepte ligging Rondweg Emmen

Gepubliceerd op 28 mei 2024

De verdiepte ligging Rondweg Emmen is in zeer slechte staat. Om dit weggedeelte te verbeteren is een nieuwe afdichting nodig. Evenals nieuwe systemen voor de wateropvang, -berging en -afvoer en het aanbrengen van een nieuwe fundering en verharding. Dat blijkt uit nader onderzoek dat de provincie Drenthe heeft laten uitvoeren. Zodra Provinciale Staten het benodigde budget beschikbaar stellen, kan de aanbesteding na de zomervakantie starten en de uitvoering van de werkzaamheden medio 2025.

De provincie is eigenaar van de Rondweg Emmen. Een deel van die weg ligt lager dan de grondwaterstand en wordt ‘verdiepte ligging’ genoemd. Dit is het deel tussen de fietsbrug Delftlanden en de aansluiting met de Hondsrugweg. Op dit moment is daar het wegdek van zeer slechte kwaliteit. Dit komt onder andere doordat de waterkerende folie onder de weg lek is, de wegfundering onvoldoende is en het bestaande afwateringssysteem het water onvoldoende kan afvoeren. Dit uit zich in wateroverlast en hobbels en gaten in de weg. Om de weg open te kunnen houden is er een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur ingevoerd. Niet iedereen houdt zich aan de snelheid. Hierdoor zijn er grote snelheidsverschillen. Deze verschillen in combinatie met de slechte staat van de weg kunnen leiden tot verkeersonveilige situaties.

Structurele oplossing op korte termijn

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het probleem met de verdiepte ligging in de Rondweg Emmen is complexer dan gedacht. Het gaat niet alleen over het vervangen van de folieconstructie en het verbeteren van het afwateringssysteem. Er moet meer gebeuren. Als wegbeheerder is het onze verantwoordelijkheid dat iedereen veilig gebruik kan maken van onze wegen. We nemen nu tijdelijke maatregelen, zoals spoedreparaties en het verlagen van de snelheid. We willen een structurele oplossing, zodat het verkeer weer veilig en vlot kan doorrijden over de Rondweg.”

Werkzaamheden

Boven de folie wordt een nieuwe afdichting aangebracht met daar bovenop nieuw zand, een wegfundering en asfalt. Om regenwater op te vangen en af te voeren worden boven de nieuwe afdichting een drainagestelsel, putten en afvoerleidingen aangelegd. Het regenwater wordt vervolgens net als in de huidige situatie door middel van pompen geloosd op het Oranjekanaal.

Planning en kosten

Omdat de weg onder het grondwaterniveau ligt, is het door de hoge grondwaterstanden niet mogelijk om het hele jaar werkzaamheden uit te voeren. Dat moet in een droge (zomerse) periode. Daardoor is de uitvoeringsperiode beperkt tot maximaal 5 á 6 maanden per jaar. De totale kosten van een robuuste toekomstbestendige oplossing zijn geraamd op €30 miljoen. In dit bedrag zijn de kosten van de extra maatregelen meegenomen en wordt rekening gehouden met de forse prijsstijgingen in de grond, weg- en waterbouw. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in 2026 afgerond.