Uitnodiging inloopbijeenkomsten: volgende stap N34 verkeersplein Gieten

Gepubliceerd op 18 juni 2024

De aanpak van de N34 bij verkeersplein Gieten is een stap verder. Iedereen die inzicht wil krijgen in de resultaten van de milieuonderzoeken, hoe aanpassingen aan de weg eruit zien in een ontwerp en wat de volgende stappen zijn in de procedure, is welkom op inloopbijeenkomsten op 2 juli (Gieten) en 4 juli (Eext).

Hoe ziet het schetsontwerp van het tracé van de N34 met een fly-over, verschoven fly-over, zonder en met verdubbeling tussen de Annerweg en de aansluiting Gasselte eruit? Deze vier oplossingsrichtingen (ook wel alternatieven) zijn uitgewerkt in schetsontwerpen en getoetst op milieueffecten. Daarmee wordt duidelijk wat de impact is van een reconstructie van verkeersplein Gieten op de woon- en leefomgeving en hoe de alternatieven bijdragen aan het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid en de verbinding voor het openbaar vevoer. Ook is er een ‘inpassingsvisie’ opgesteld. Hierin staan de uitgangspunten hoe de (ruimtelijke) kwaliteit van het gebied behouden blijft, en mogelijk versterkt kan worden voor de realisatie van een (verschoven) fly-over.

Twee inloopbijeenkomsten

Belangstellenden kunnen kennisnemen van de schetsontwerpen, de milieueffectrapportage (MER) en de inpassingsvisie. Er is gelegenheid om in gesprek te gaan met projectmedewerkers van de provincie. Belangstellenden kunnen aandachtspunten meegeven voor de verdere uitwerking van de plannen. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Dinsdag 2 juli: 16.00 tot 20.00 uur

Locatie: gemeentehuis Gieten

Spiekersteeg 1, Gieten

Donderdag 4 juli: 16.00 tot 20.00 uur

Locatie: Café Homan

Hoofdstraat 12, Eext

Volgende stap in de procedure

De afgelopen jaren is samen met inwoners van de gemeente Aa en Hunze, bedrijven en maatschappelijke organisaties, samengewerkt om de belangen in de omgeving mee te nemen in de uitwerking het project. Komend zomer worden de opbrengsten van de gesprekken met de omgeving meegenomen in een zogenaamd ‘voorkeursalternatief’. Samen met het kostenplaatje per ontwerp, de milieuonderzoeken en de inpassingsvisie wordt een afweging gemaakt welke alternatief de voorkeur heeft zodat deze verder kan worden uitgewerkt.